برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»

رشته »الکتروتکنیک» شاخه فنی و حرفه‌ای در گروه برق و رایانه زمینه صنعت قرار گرفته است. در این مطلب با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید.

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»

رشته «الکتروتکنیک» شاخه فنی و حرفه‌ای در گروه برق و رایانه زمینه صنعت قرار گرفته است. 

در زیر، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید. ابتدا کتاب‌های درسی مشترک پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان و سپس کتاب‌های درسی اختصاصی رشته الکتروتکنیک در پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان معرفی می‌شوند. 

با کلیک روی هر تصویر، می‌توانید فایل‌های pdf کتاب‌ درسی مورد نظر را از پایگاه کتاب‌های درسی آموزش و پرورش دانلود کنید.

جدول مواد درسی سه ساله رشته الکتروتکنیک را در فایل ضمیمه ببینید.


کتاب‌های مشترک پایه دهم هنرستان

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»دین و زندگی 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»عربی، زبان قرآن 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»فارسی و نگارش 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»انگلیسی 1
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»جغرافیای ایرانبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»کتاب کار انگلیسی 1برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»الزامات محیط کاربرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»ریاضی 1


کتاب‌های مشترک پایه یازدهم هنرستان

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»دین و زندگی 2برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»فارسی و نگارش 2برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»تاریخ معاصر ایرانبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»انسان و محیط زیست
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»هنربرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»تفکر و سواد رسانه‌ایبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»کارگاه نوآوری و کارآفرینیبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»ریاضی 2


کتاب‌های اختصاصی دهم هنرستان رشته الکتروتکنیک

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»طراحی و نصب تاسیسات
جریان ضعیف
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»طراحی و سیم‌کشی برق
ساختمان‌های مسکونی
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»دانش فنی پایهبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»فیزیکبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»کتاب همراه هنرجوبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»ضمیمه کتاب همراه هنرجو


کتاب‌های اختصاصی یازدهم هنرستان رشته الکتروتکنیک

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی
 و ساختمان‌های هوشمند
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»کابل‌کشی و سیم‌پیچی
ماشین‌های الکتریکی
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»شیمیبرنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»کاربرد فناوری‌های نوین
برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»کتاب همراه هنرجو