منطق برنامه‌های راهبردی تابستان - یازدهم هنرستان

آشنایی با منطق برنامه‌های راهبردی تابستان و درس‌های مورد سوال

منطق برنامه‌های راهبردی تابستان - یازدهم هنرستان

برای آشنایی بامنطق برنامه‌ راهبردی تابستان در گروه یازدهم هنرستان و همچنین رشته‌ها و درس‌های مورد سوال، به فایل ضمیمه مراجعه کنید.