کنکور 98

برنامه ریزی در دوران جمع بندی

در ماه آخر باقی مانده به کنکور، سه اشتباه هست که می‌توان اسمش را چاله‌های برنامه ریزی در دوران جمع بندی گذاشت. ماه آخر را با هر وضعیت درسی که هستید جدی بگیرید و آن را بی

برنامه ریزی در دوران جمع بندی


در ماه آخر باقی مانده به کنکور، سه اشتباه هست که می توان اسمش را چاله های برنامه ریزی در دوران جمع بندی گذاشت. ماه آخر را با هر وضعیت درسی که هستید جدی بگیرید و آن را بی برنامه و بی هدف از دست ندهید. مبادا در این چاله ها قرار بگیرید:


چاله اول: اختصاص دادن فرصت باقی مانده به مطالعه دروس جدید. یک ماه آخر باقی مانده به کنکور وقت "جدید خوانی"  و تمام کردن کل مطالب نیست. وقت "دوباره خوانی" است. بهتر است  80 % یک درس را با کیفیت 100% بخوانید تا اینکه 100% یک درس را با کیفیت 80% بخوانید.
چاله دوم: کنار گذاشتن کامل برخی درس ها و تست زنی انحصاری در یک یا چند درس خاص که ضعف کمتری در آن ها احساس می کنید.

چاله سوم:‌ انجام تست های موضوعی:  تمرین تست های موضوعی در دروس مختلف دیگر بس استاگر می خواهید آنچه خوانده اید، به ویژه در دروس اختصاصی به بهترین شیوه مرور شود، سراغ "تست های کلی و جامع" بروید و ذهن خود را برای پاسخگویی همزمان به درس ها و مباحث مختلف  آماده کنید. بهترین کار این است که از کتاب های زرد جمع بندی و به روش سه روز یک بار یا دو روز یک بار، تست های چند سال اخیر کنکور سراسری و آزاد را حتی اگر قبلا آن ها را انجام داده اید، دوباره تمرین کنید و از خود آزمون بگیرید.

بنابراین یکی از مهمترین نکات در برنامه ریزی برای دوران جمع بندی اولویت بندی و جامعیت در مرور دروس مختلف است و باید برای بهترین استفاده از این فرصت باقی مانده برنامه ریزی کنید.