هوشمندسازی 3 مدرسه درشهرستان یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمد

هوشمندسازی 3 مدرسه در شهرستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد

هوشمندسازی 3 مدرسه درشهرستان یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمد


از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی 4 کلاس در 3 مدرسه در شهرستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد هوشمندسازی شد.


این مدارس که در مقاطع مختلف فعالیت دارند، عبارتند از: هنرستان دخترانه فني و حرفه اي سميه، دبيرستان دخترانه اسما و دبيرستان پسرانه شاهد علي پور (دو کلاس) در شهرستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد.

هزینه مجموع پروژه های هوشمندسازی در این کلاس ها، 144 میلیون ریال (14 میلیون و 400 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد قلم چی پرداخت شده است.

هوشمندسازی 3 مدرسه درشهرستان یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمد

هوشمندسازی 3 مدرسه درشهرستان یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمد

هوشمندسازی 3 مدرسه درشهرستان یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمد

هوشمندسازی 3 مدرسه درشهرستان یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمد