ضوابط پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی ارتش اعلام شد

متقاضیان تحصیل دررشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش برای ثبت نام درآزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی به تغییرات اعلام شده توجه کنند.

ضوابط پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی ارتش اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان تحصیل در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ویژه نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش باید برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی به تغییرات اعلام شده توجه کنند.

دانشگاه علوم پزشکی ارتش اعلام کرده است که بند ۸-۲-۵ ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ارتش دفترچه راهنمای ثبت نام به شرح زیر تغییر می یابد: کلیه پرسنل نیروهای مسلح متقاضی شرکت در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، «با هر سابقه خدمتی» می توانند در این رشته شرکت کنند.

منبع :