میانگین درصد و تعداد نفرات با درصد 100 در آزمون 28 اردیبهشت

میانگین درصد پاسخ‌گویی و تعداد نفراتی که به 100 درصد 100 سؤال‌ها در آزمون 28 اردیبهشت پاسخ صحیح داده‌اند، بدین شرح است:

میانگین درصد و تعداد نفرات با درصد 100 در آزمون 28 اردیبهشت

کنکوری های عزیز رشته تجربی

سلام

میانگین درصد پاسخ‌گویی و تعداد نفراتی که به 100 درصد 100 سؤال‌ها در آزمون 28 اردیبهشت پاسخ صحیح داده‌اند، بدین شرح است:


میانگین درصد و تعداد نفرات با درصد 100 در آزمون 28 اردیبهشت