چرا جمع بندی فقط با کنکورهای سراسری؟

برگزاری آزمون‌های شبیه سازی شده در منزل بهترین نوع شبیه سازی است

چرا جمع بندی فقط با کنکورهای سراسری؟

چرا جمع بندی فقط با کنکورهای سراسری؟

شیرازه اصلی جمع بندی به روش سه روز یک بار برگزاری یک آزمون جامع و بعدگرفتن درصد و تعیین تکلیف درس ها و مباحث برای مطالعه در دو و نیم روز بعدی است که تکرار این موضوع هم پوشانی مطالب و در نتیجه جمع بندی آن ها را موجب می شود. اما اصل اساسی در این کار استفاده از کنکورهای سراسری و چیدن آن ها طوری است که از سال های دور به ترتیب شروع شود و در آخرین هفته قبل از کنکور به آخرین کنکورگذشته ختم شود یعنی هرچه به کنکور نزدیک می شویم سال های جدیدتر را امتحان دهیم. این موضوع دلایل بسیار مهم و قانع کننده ای دارد که در این جا مختصرا"توضیح خواهم داد: 1- سوالات کنکور دارای سبک و بودجه بندی  نسبتا"مشخصی است که در طول سنوات اخیر کمتر دستخوش تغییر شده و هیچ مجموعه سوال تالیفی هرگز نمی تواند تا این میزان به سوالات کنکور شبیه باشد 2- با توجه به استراتژی های سازمان سنجش در طرح سوالات  و تغییرات اعمال شده درکتاب های درسی و محتوای آموزشی و نیز طراحی سوالات هرساله آخرین کنکور ماقبل بیشترین شباهت را با کنکور اصلی خواهد داشت.براین اساس  و با توجه به این نکته که هدف از شرکت در آزمون های جامع آشنایی با مبحث شناسی و بودجه بندی سوالات کنکور وتصمیم درست بر حذف یا تقویت مباحث در طول دوران جمع بندی و نیز یافتن روش های مناسب مدیریت زمان در این آزمون ها و آشنایی با شبیه ترین سوالات احتمالی با کنکور اصلی است فلذا بهترین روش جمع بندی مطالب برگزاری درست روش سه روز یک بار با بهره مندی از کنکورهای گذشته می باشد. و سوالات دیگر در اولویت های بعدی قرارمی گیرد.

                                                                                                پژمان عبدالهیان