استراتژی بازگشت الهه مفتاح رتبه‌ی 17 رشته‌ی تجربی

در مقاله‌ی زیر با الهه مفتاح رتبه‌ی 17 سهمیه 5% رشته‌ی تجربی، پیرامون استراتژی بازگشتش در کنکور گفتگو کرده ایم...

استراتژی بازگشت الهه مفتاح رتبه‌ی 17 رشته‌ی تجربی

استراتژی بازگشت الهه مفتاح رتبه‌ی 17 سهمیه 5% رشته‌ی تجربی:

در دور اول از سوالات درک مطلب عربی، آن‌چه را که به متن مربوط بود را کنار می گذاشتم.

در سوالات آرایه و زبان فارسی، تیپ‌های خاصی را شناسایی کرده بودم که اگر با آن‌ها مواجه می‌شدم، بار اول پاسخ نمی دادم.

کاظم قلم‌چی: قصد این است که قبل از جلسه ی آزمون بدانید کدام سوال‌ها را می خواهید بار اول پاسخ دهید و کدام‌ها را نمی‌خواهید.

برای اختصاصی‌ها در کنکور یک ربع زمان اضافی آوردم. دوبار سر سوالات برگشتم یعنی در بار اول 40 دقیقه زمان اضافی آوردم.

در ریاضی سوالات هندسه را دور دوم پاسخ می دهم.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی