معرفی کتاب‌های کانون ویژه‌ی رشته‌ی انسانی برای دوران جمع‌بندی

معرفی کتاب‌های کانون ویژه‌ی رشته‌ی انسانی برای دوران جمع‌بندی معرفی کتاب‌های کانون ویژه‌ی رشته‌ی انسانی برای دوران جمع‌بندی

معرفی کتاب‌های کانون ویژه‌ی رشته‌ی انسانی برای دوران جمع‌بندی

ویژه‌ی کنکوری‌های 97


در فایل‌های ضمیمه، مشخصات‌ و ویژگی‌های کتاب‌های کانونی رشته‌ی انسانی (ویژه‌ی کنکوری‌های 97) و کاربرد آن‌ها در دوران جمع‌بندی به همراه نمونه فصل برگزیده از آن کتاب‌ها برای آشنایی بیشتر قرار داده شده‌است.

با این فهرست می توانید قبل از مراجعه به نمایشگاه کتاب تهران ، کتاب های خود را انتخاب کنید.

محمد ابراهیم مازنی