چیستان (دست و صورت)

آن چیست که یه صورت و دو دست دارد اما بازو و پا ندارد؟

چیستان (دست و صورت)

آن چیست که یه صورت و دو دست دارد اما بازو و پا ندارد؟


توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی