چیستان (دست و صورت)

آن چیست که یه صورت و دو دست دارد اما بازو و پا ندارد؟

چیستان (دست و صورت)

آن چیست که یه صورت و دو دست دارد اما بازو و پا ندارد؟

چیستان (دست و صورت)