معما (مجموع اعداد)

1. اعداد 1 تا 7 را طوری در دایره‌ها بچینید که مجموع هر سه عدد در یک خط برابر شود.

معما (مجموع اعداد)

اعداد 1 تا 7 را طوری در دایره ها بچینید که مجموع هر سه عدد در یک خط برابر شود.


مطالب مرتبط