بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 6 آبان

.

بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 6 آبان

دانش‌آموزان عزيز ابتدا قبل از بررسي آزمون 6 آبان مي‌خواستم تغييراتي که از آزمون 6 آبان خواهيم داشت توضيح دهم.

از آزمون 6 آبان براي دانش‌آموزان عزيز رشته‌ي منحصراً زبان سؤالات ويژه نيز خواهيم داشت.سوالات ادبيات ويژه عربي ويژه و زبان ويژه که اين سوالات مخصوص دانش آموزان رشته‌ي منحصراً زبان است.

در گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 6 آبان و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري پرداخته مي‌شود.

سيستم دهدهي آزمون 6 آبان منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون 6 آبان به شرح زير است:

 

منحصراً زبان

در آزمون 6 آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

8

7000

زبان تخصصي

7

6000

6

6000

6

5500

4

5500

5

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي سطح دشواري سوال‌ها در تمامي ترازها ساده‌تر از کنکور سراسري است.

 

منحصراً زبان

در آزمون 6آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

7

7000

ادبيات ويژه

5

6000

6

6000

4

5500

4

5500

3

5000

3

5000

در درس ادبيات ويژه به غير تراز 6000 در تمامي ترازها مطابق با کنکور سراسري است.

 

منحصراً زبان

در آزمون 6آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

9

7000

7

7000

عربي ويژه

5

6000

4

6000

3

5500

3

5500

3

5000

2

5000

در درس عربي ويژه به غير تراز 5500 در تمامي ترازها ساده‌تر از  کنکور سراسري است

 

منحصراً زبان

در آزمون 6آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

10

7000

9

7000

زبان ويژه

9

6000

8

6000

8

5500

5

5500

7

5000

4

5000

در درس زبان ويژه تقريباً در تمامي ترازها سطح دشواري سوال‌ها از کنکور سراسري ساده‌تر است.

 

 

منبع :