بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 22 مهر

.

بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 22 مهر

دانش‌آموزان عزيز ابتدا قبل از بررسي آزمون 22 مهر مي‌خواستم تغييراتي که از آزمون 6 آبان خواهيم داشت توضيح دهم.

داوطلبان منحصراً زبان در آزمون 22 مهر در دفترچه‌ي اختصاصي فقط سوالات زبان تخصصي و ادبيات ويژه و زبان ويژه وجود داشت. از آزمون 6 آبان براي دانش‌آموزان عزيز رشته‌ي منحصراً زبان سؤالات عربي ويژه نيز خواهيم داشت.

در گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 22 مهر و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون در درس زبان تخصصي، سطح دشواري سؤالات در تمامي ترازها مطابق با کنکور سراسري بوده است.

 

سيستم دهدهي آزمون 22 مهر منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون بيست و دو مهر به شرح زير است:

 

منحصراً زبان

در آزمون 22 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

8

7000

زبان تخصصي

6

6000

6

6000

4

5500

4

5500

3

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي سطح دشواري سوال‌ها در تمامي ترازها مطابق با کنکور سراسري است.

 

منحصراً زبان

در آزمون 22 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

7

7000

ادبيات ويژه

4

6000

6

6000

4

5500

4

5500

3

5000

3

5000

در درس ادبيات ويژه به غير تراز 6000 در تمامي ترازها مطابق با کنکور سراسري است.

 

منحصراً زبان

 

در آزمون 22 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

10

7000

9

7000

زبان ويژه

8

6000

8

6000

8

5500

5

5500

6

5000

4

5000

در درس زبان ويژه تقريباً در تمامي ترازها سطح دشواري سوال‌ها از کنکور سراسري ساده‌تر است.

 

تعداد شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

593

1 نفر

26%

15

زبان تخصصي(گرامر)

593

4 نفر

32%

22

زبان تخصصي(واژگان)

593

27 نفر

22%

4

زبان تخصصي(ترتيب جمله)

593

44 نفر

27%

4

زبان تخصصي(مکالمه)

593

1 نفر

20%

15

زبان تخصصي(کلوز تست)

593

16 نفر

33%

10

زبان تخصصي(درک مطلب)

593

3 نفر

26%

10

ادبيات ويژه

593

45 نفر

55%

10

زبان ويژه

 

منبع :