بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 8 مهر

.

بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 8 مهر

دانش‌آموزان عزيز ابتدا قبل از بررسي آزمون 8 مهر مي‌خواستم درباره‌ي منبع زبان تخصصي توضيح دهم.

داوطلبان منحصراً زبان در درس زبان تخصصي منبع خاصي ندارند و منبع کاملاً آزاد است. هر کتابي که دامنه‌ي لغات داوطلبان را در درس زبان انگليسي افزايش دهد براي موفقيت در اين درس خوب است.

در گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 8 مهر و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون در درس زبان تخصصي، در بخش درک مطلب و مکالمه سؤالات ساده‌تر از کنکور سراسري بوده است و در بخش گرامر، ترتيب اجزا، cloze test سؤالات دشوارتر از کنکور سراسري بوده است و در بخش لغت، سؤالات با کنکور سراسري يکسان بوده است.

 

سيستم دهدهي آزمون 8 مهر منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون هشت مهر به شرح زير است:

منحصراً زبان

در آزمون 8 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

6

7000

8

7000

زبان تخصصي (گرامر)  ( نگاه به گذشته )

5

6000

6

6000

3

5500

4

5500

2

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي(گرامر) ، سطح دشواري سوال‌هاي دشوارتر از کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 8 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

8

7000

8

7000

زبان تخصصي (لغت)  ( نگاه به گذشته )

6

6000

6

6000

5

5500

5

5500

3

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي(لغت) ، در تمامي ترازها، سطح دشواري سوال‌ها با کنکور يکسان است .

منحصراً زبان

 

در آزمون 8 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

8

7000

7

7000

زبان تخصصي (درک مطلب)

  ( نگاه به گذشته )

6

6000

5

6000

4

5500

4

5500

2

5000

3

5000

 در درس زبان تخصصي(درک مطلب) ، سطح دشواري سوال‌ها ساده تر از کنکور سراسري است .


 

منحصراً زبان

 

در آزمون 8 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

8

7000

7

7000

زبان تخصصي (ترتيب اجزا جمله)  ( نگاه به گذشته )

4

6000

6

6000

3

5500

5

5500

3

5000

4

5000

در درس زبان تخصصي (ترتيب اجزا جمله)  تقريباًدر تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها از کنکور دشوارتر است.

منحصراً زبان

 

در آزمون 8 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

8

7000

زبان تخصصي (مکالمه) 

 ( نگاه به گذشته )

8

6000

6

6000

5

5500

4

5500

5

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي (مکالمه)  تقريباًدر تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها از کنکور ساده‌تر است.

منحصراً زبان

در آزمون 8 مهر کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

8

7000

8

7000

زبان تخصصي (کلوز تست) (نگاه به گذشته)

5

6000

6

6000

3

5500

4

5500

2

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي(کلوز تست) در تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها از کنکور دشوارتر است.

تعداد شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

358

1 نفر

24%

15

زبان تخصصي(گرامر)

358

1 نفر

31%

22

زبان تخصصي(واژگان)

358

13 نفر

31%

4

زبان تخصصي(ترتيب جمله)

358

48 نفر

35%

4

زبان تخصصي(مکالمه)

358

1 نفر

33%

15

زبان تخصصي(کلوز تست)

358

6 نفر

25%

10

زبان تخصصي(درک مطلب)


منبع :