بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 25 شهریور

در این نوشته درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 25 شهریور بررسی شده اند .

بررسی و تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 25 شهریور

دانش‌آموزان عزيز ابتدا قبل از بررسي آزمون 25 شهريور مي‌خواستم درباره‌ي منبع زبان تخصصي توضيح دهم.

داوطلبان منحصراً زبان در درس زبان تخصصي منبع خاصي ندارند و منبع کاملاً آزاد است. هر کتابي که دامنه‌ي لغات داوطلبان را در درس زبان انگليسي افزايش دهد براي موفقيت در اين درس خوب است. ما از داوطلبان منحصراً زبان انتظار نداريم دامنه‌ي لغات زبان انگليسي‌شان در حد بسيار عالي advance باشد اما انتظار داريم دامنه‌ي لغات در حد متوسط intermediate باشد.

در دو گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 25 شهريور و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون در کل بخش‌ها زبان تخصصي در درس زبان تخصصي، سطح دشواري سوال‌هاي ساده‌تر از کنکور سراسري است 

 

سيستم دهدهي آزمون 25 شهريور منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون بيست و پنج شهريور به شرح زير است:

منحصراً زبان

در آزمون 25شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

9

7000

8

7000

زبان تخصصي (گرامر)  ( نگاه به گذشته )

7

6000

6

6000

5

5500

4

5500

3

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي(گرامر) ، سطح دشواري سوال‌هاي ساده‌تر از کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 25شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

9

7000

8

7000

زبان تخصصي (لغت)  ( نگاه به گذشته )

7

6000

6

6000

5

5500

5

5500

3

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي(لغت) ، سطح دشواري سوال‌هاي در تراز بالاي 6000 ساده‌تر از کنکور سراسري است و پايين تراز 5500 سطح دشواري سوال‌ها با کنکور يکسان است .

منحصراً زبان

 

در آزمون 25شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

8

7000

7

7000

زبان تخصصي (درک مطلب)

  ( نگاه به گذشته )

6

6000

5

6000

4

5500

4

5500

3

5000

3

5000

 در درس زبان تخصصي(درک مطلب) ، سطح دشواري سوال‌هاي در تراز بالاي 6000 ساده‌تر از کنکور سراسري است و پايين تراز 5500 سطح دشواري سوال‌ها با کنکور يکسان است .

منحصراً زبان

 

در آزمون 25شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

4

7000

7

7000

زبان تخصصي (ترتيب اجزا جمله)  ( نگاه به گذشته )

2

6000

6

6000

3

5500

5

5500

3

5000

4

5000

در درس زبان تخصصي (ترتيب اجزا جمله)  تقريباًدر تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها از کنکور دشوارتر است.

منحصراً زبان

 

در آزمون 25شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

8

7000

زبان تخصصي (مکالمه) 

 ( نگاه به گذشته )

6

6000

6

6000

3

5500

4

5500

2

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي (مکالمه)  تقريباًدر تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها از کنکور دشوارتر است.

منحصراً زبان

در آزمون 25شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

6

7000

8

7000

زبان تخصصي (کلوز تست) (نگاه به گذشته)

6

6000

6

6000

4

5500

4

5500

3

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي(کلوز تست) در تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها با کنکور يکسان است.

تعداد شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

209

7 نفر

33%

10

زبان تخصصي(گرامر)

209

4نفر

31%

27

زبان تخصصي(واژگان)

209

7 نفر

21%

4

زبان تخصصي(ترتيب جمله)

209

9 نفر

29%

4

زبان تخصصي(مکالمه)

209

2 نفر

27%

15

زبان تخصصي(کلوز تست)

209

6 نفر

27%

10

زبان تخصصي(درک مطلب)

منبع :