تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 18 شهریور

درس های آزمون منحصرا زبان در آزمون 18 شهریور مورد بررسی قرار گرفته است .

تحلیل درس‌های‌منحصراً زبان در آزمون 18 شهریور

در دو گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 18 شهريور و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون در قسمت زبان تخصصي بخش مکالمه بسيار آسانتر از کنکور سراسري بوده است. و در قسمت زبان تخصصي بخش درک مطلب از کنکور سراسري آسانتر بوده است و ترتيب اجزا جمله از کنکور سراسري دشوارتر بوده است . و در قسمت گرامر بسيار عالي بوده است.

 سيستم دهدهي آزمون 18 شهريور منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون هيجده شهريور به شرح زير است:

منحصراً زبان

 

در آزمون 18شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000

3

5000

زبان تخصصي (گرامر)  ( نگاه به گذشته )

4

5500

4

5500

6

6000

6

6000

8

7000

8

7000

در درس زبان تخصصي(گرامر) در تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها با کنکور يکسان است.

 

منحصراً زبان

 

در آزمون 18شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000

3

5000

زبان تخصصي (لغت)  ( نگاه به گذشته )

5

5500

5

5500

7

6000

6

6000

9

7000

8

7000

ر درس زبان تخصصي(لغت) در تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها با کنکور يکسان است.

 

منحصراً زبان

 

در آزمون 18شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

5

5000

3

5000

زبان تخصصي (درک مطلب)

  ( نگاه به گذشته )

8

5500

4

5500

9

6000

5

6000

9

7000

7

7000

در درس زبان تخصصي(درک مطلب) ، سطح دشواري سوال‌هاي ساده‌تر از کنکور سراسري است.

 

 

منحصراً زبان

 

در آزمون 18شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000

4

5000

زبان تخصصي (ترتيب اجزا جمله)  ( نگاه به گذشته )

4

5500

5

5500

5

6000

6

6000

5

7000

7

7000

در درس زبان تخصصي (ترتيب اجزا جمله)  تقريباًدر تمامي ترازها ، سطح دشواري سوال‌ها از کنکور دشوارتر است.

منحصراً زبان

 

در آزمون 183شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

10

5000

3

5000

زبان تخصصي (مکالمه) 

 ( نگاه به گذشته )

8

5500

4

5500

6

6000

6

6000

6

7000

8

7000

در درس زبان تخصصي (مکالمه)  بسيار ساده‌تر از کنکور سراسري بوده است.

 

منحصراً زبان

 

در آزمون 18شهريور کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000

3

5000

زبان تخصصي (کلوز تست)  ( نگاه به گذشته )

5

5500

4

5500

7

6000

6

6000

9

7000

8

7000

در درس زبان تخصصي(کلوز تست) ، سطح دشواري سوال‌هاي ساده‌تر از کنکور سراسري است.

تعداد شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

235

2 نفر

29%

10

زبان تخصصي(گرامر)

235

3 نفر

33%

27

زبان تخصصي(واژگان)

235

14 نفر

23%

4

زبان تخصصي(ترتيب جمله)

235

48 نفر

47%

4

زبان تخصصي(مکالمه)

235

4 نفر

27%

15

زبان تخصصي(کلوز تست)

235

19 نفر

49%

10

زبان تخصصي(درک مطلب)

منبع :