تحلیل آزمون 19 اسفند - سوم هنرستان رشته ی الکتروتکنیک

.

تحلیل آزمون 19 اسفند - سوم هنرستان رشته ی الکتروتکنیک

دانش آموزان هنرستاني و داوطلبين آزمون هاي سراسري رشته الکتروتکنيک

ضمن عرض سلام و خسته نباشيد، نتايج آزمون 19 اسفند الکتروتکنيک پس از برگزاري بررسي شده و برخي نکات مهم حاصل از اين ارزيابي به اطلاع شما مي رسد:

الف) تحليل آماري آزمون 19 اسفند سال سوم هنرستان الکتروتکنيک:

در بعضي از جداول از رنگ بندي جهت ارائه ارزيابي استفاده شده است که مطابق جدول زير تعريف مي شود:

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

 

ميزان مشارکت داوطلبان در دروس مختلف آزمون:


نام درس

تعداد سؤال

تعداد  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

مباني برق

5

2160

34

1

مدارهاي الکتريکي

15

2160

6

1

ماشين هاي الکتريکيDC

15

2160

3

2

ماشين هاي الکتريکيAC

15

2160

5

2

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

5

2160

12

0

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

5

2160

52

0

الکترونيک کاربردي

10

2160

3

1

رياضي 3

10

2160

10

2

 بررسي سطح دشواري سوالات آزمون 19 اسفند:

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

مباني برق

105

37

103

5

مدارهاي الکتريکي

117

26

114

8

ماشين هاي الکتريکيDC

121

55

126

6

ماشين هاي الکتريکيAC

136

38

139

4

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

155

11

154

4

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

158

18

157

10

الکترونيک کاربردي

165

27

167

8

رياضي 3

177

5

176

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقايسه بيش بيني و اجراي روز آزمون براي آزمون 19 اسفند:

مقايسه

( برحسب درصد)

مباني برق

مدارهاي الکتريکي

ماشين هاي الکتريکيDC

ماشين هاي الکتريکيAC

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

الکترونيک کاربردي

رياضي 3

بيش بيني

30

18

25

20

16

30

20

12

اجرا

20

15

19

21

8

34

19

17

 

ب) بررسي نتايج آماري:

با توجه به نتايج بدست آمده، داوطلبان در کليه دروس آزموني شرکت کرده اند که علت را مي توان در تنطيم مناسب مدت زمان پاسخ گويي دروس در مقايسه با مدت زمان محاسبه شده براي هر درس مي باشد.

ميزان سوالاتي که داوطلبان را در دروس ماشين هاي الکتريکي DCوAC  به اشتباه انداخته است نسبت به آزمون 5 اسفند بهبود چشمگيري داشته است. لازم به ذکر است جهت کسب مهارت در پباسخ گويي به سوالات دام دار به خصوص در دروس مدارهاي الکتريکي و ماشين هاي الکتريکي DC  و AC مطالعه کتاب اشتباهات متداول چاپ کانون فرهنگي آموزش پيشنهاد مي گردد.

با بررسي درصد صحيح پاسخ گويي داوطلبين به سوالات آزمون مشاهده مي شود که ميزان تسلط دواطلبين در دروس کارگاه سيم پيچي و برق صنعتي کم تر از حد انتظار مي باشد. اين ميزان اختلاف از  آزمون قبل نيز کمتر شده است. داوطلبين بايستي مطالعه بيشتريي در اين دروس داشته باشند.

 ج) نيم نگاهي به آزمون 18 فروردين:   

 

آزمون 18 فروردين يکي از ايستگاه هاي موثر در دوره ي مطالب درسي نيم سال اول و نيمي از نيم سال دوم منتعي به نوروز مي باشد.داوطلبان در اين آزمون مطالب مورد مطالعه قرار گرفته در نيمه سال قبل را دور کرده و ديد مناسبي از ميزان تسلط خود بر سرفصل هاي قبلي به دست کي آورند.

لازم است داوطلبان و دانش آموزان با زمان بندي مناسب کليه دورس خود را مطالعه و جمع بندي کرده در سال جديد را با ارامش و تمرکز بيش تري بر مطالب و سرفصل هاي پاياني نيم سال دوم داشته باشند.

در جدول زير برنامه آزمون 18 فروردين ب همراه منابع مطالعاتي مناسب ذکر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب درسي

برنامه آزموني

پوشش مطالب

منابع مطالعاتي-آموزشي موثر در اين آزمون

مباني برق

دوره از ابتداي سال

فصول 1 تا 12 :کل مباحث

صفحه هاي 1 تا 101

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش اول: مباني برق

فصول: 1 تا 7

 

مدارهاي الکتريکي

دوره از ابتداي سال

يادآوري

فصول 2 تا 6 :کل مباحث

صفحه هاي 1 تا 14

صفحه هاي 54 تا 177

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش دوم: مدارهاي الکتريکي

فصول: 2 تا 7

 

ماشين هاي الکتريکيDC

دوره از ابتداي سال

فصول 1 و 2 :کل مباحث

فصل 3: از ابتداي فصل تا انتهاي 1-3-3- مشخصه‌ي مولد باتحريک مستقل

صفحه هاي 2 تا 136

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش سوم: ماشين هاي الکتريکيDC

فصول: 1 تا 3

 

ماشين هاي الکتريکيAC

دوره از ابتداي سال

فصول 1 و 2 :کل مباحث

فصل 3: از ابتداي فصل تا انتهاي 8-3- تحليل بارداري موتور القايي

صفحه هاي 2 تا 108

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش چهارم: ماشين هاي الکتريکيAC

فصول: 1 تا 3

 

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

دوره از ابتداي سال

فصول 1 تا 8 :کل مباحث

صفحه هاي 2 تا 121

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش پنجم: تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

فصول: 1 تا 6

 

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

دوره از ابتداي سال

فصول 1 تا3 :کل مباحث

فصل 4: از ابتداي فصل تا انتهاي 19- انواع نقشه هاي الکتريکي صنعتي

صفحه هاي 1 تا 105

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش ششم: تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

فصول: 1 تا 4

 

الکترونيک کاربردي

دوره از ابتداي سال

فصول 1 تا3 :کل مباحث

فصل 4: از ابتداي فصل تا انتهاي 2-8-4- منحي مشخصه‌ي انتقالي

صفحه هاي 1 تا 92

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش هفتم: الکترونيک کاربردي

فصول: 1 تا 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با تشکر از توجه داوطلبين عزيز ، پيشاپيش سال نو بر شما مبارک باد،موفق باشيد.
منبع :