آزمون جامع فیزیک دهم ریاضی

آزمون جامع فیزیک دهم ریاضی به صورت تشریحی به همراه پاسخنامه

آزمون جامع فیزیک دهم ریاضی

در این فایل آزمون تشریحی درس فیزیک دهم ویژه آمادگی و جمع بندی نوروز قرار دارد.

پاسخ دهنده : سعید آذر حزین