عیدانه ؛ بررسی آیات اندیشه و تحقیق دین و زندگی پیش 1

عیدانه ؛ بررسی آیات اندیشه و تحقیق دین و زندگی پیش 1 عیدانه ؛ بررسی آیات اندیشه و تحقیق دین و زندگی پیش 1

عیدانه ؛ بررسی آیات اندیشه و تحقیق دین و زندگی پیش 1

در پایان برخی دروس درس دین و زندگی ، قسمت‌هایی تحت عنوان «اندیشه و تحقیق»، «تدبر در آیات»، «ذکر نمونه» و ... وجود دارد که اغلب مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد اما هر ساله مشاهده‌ می شود که بین 2 تا 5 سوال از آیات مربوط به این بخش طراحی می‌شود. آیات و روایات مورد اشاره در درسنامه‌ی زیر مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. دقت داشته باشید که یکی از بهترین روش‌ها برای یادآوری سریع مطالب در جلسه‌ی آزمون استفاده از کلیدواژه‌ها است، به همین دلیل در آیات مورد اشاره، قسمت‌هایی با رنگ سبز مشخص شده اند که برای مرور و یادآوری می‌توان از آن‌ها استفاده نمود :

در فایل ضمیمه ...

محمد ابراهیم مازنی