تحلیل آزمون 5 اسفند - سوم هنرستان رشته ی حسابداری

.

تحلیل آزمون 5 اسفند - سوم هنرستان رشته ی حسابداری

دانش آموزان هنرستاني و داوطلبين آزمون هاي سراسري رشته حسابداري

ضمن عرض سلام و خسته نباشيد، نتايج آزمون 5 اسفند حسابداري پس از برگزاري بررسي شده و برخي نکات مهم حاصل از اين ارزيابي به اطلاع شما مي رسد:

در ابتدا:

الف تحليل آماري آزمون 5 اسفند سال سوم هنرستان حسابداري:


نام درس

تعداد سؤال

تعداد  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

اصول حسابداري 1

10

2759

22

6

اصول حسابداري 2

10

2759

11

8

حسابداري شرکت‌ها

10

2759

9

1

مفاهيم و روش‌هاي آماري 1

10

2759

9

2

مفاهيم و روش‌هاي آماري 2

10

2759

6

1

حسابداري صنعتي

10

2759

10

4

رياضيات امور مالي

10

2759

6

0

امور عمومي بازرگاني

5

2759

418

0

سازمان و مديريت

5

2759

196

2

 

ب- بررسي سطح دشواري سوالات آزمون 5 اسفند:

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

اصول حسابداري 1

107

71

106

15

اصول حسابداري 2

115

47

112

10

حسابداري شرکت‌ها

123

24

126

4

مفاهيم و روش‌هاي آماري 1

132 و 138

22

140

5

مفاهيم و روش‌هاي آماري 2

149

23

146 و 147

4

حسابداري صنعتي

159

63

154 و 155

8

رياضيات امور مالي

161

41

169

2

امور عمومي بازرگاني

171

57

175

31

سازمان و مديريت

180

40

176

35

 

مقايسه بيش بيني و اجراي آزمون 5 اسفند:

 

مقايسه

( برحسب درصد)

اصول حسابداري 1

اصول حسابداري 2

حسابداري شرکت‌ها

مفاهيم و روش‌هاي آماري 1

مفاهيم و روش‌هاي آماري 2

حسابداري صنعتي

رياضيات امور مالي

امور عمومي بازرگاني

سازمان و مديريت

بيش بيني

48%

39%

37%

27%

24%

27%

23%

35%

35%

اجرا

39%

26%

21%

24%

19%

32%

14%

50%

40%

ج- بررسي نتايج آماري :

همانطور که از در صدهاي جدول فوق پيداست، در اکثريت درسها درصدهاي پيش بيني بيشتر از درصدهاي واقعي هستند و اين نشان از سخت بودن سوالات دارد. اين موضوع در دروس «امور عمومي بازرگاني» و «سازمان و مديريت» صادق نيست. البته دشوار بودن سوالات بيش از حد و غير منطقي نيست. همانطور که در درصدها مشاهده مي‌شود، اين دشواري قابل پيش بيني بوده است.

د- نيم نگاهي به آزمون 19 اسفند:    ( حجم پوشش مطالب: نيمسال دوم :سه هشتم و پايه:يک هشتم)

 

کتاب درسي

برنامه آزموني

پوشش مطالب

منابع مطالعاتي-آموزشي موثر در اين آزمون

اصول حسابداري 1

 

حسابداري خريد و فروش کالا

فصل 10: کل مباحث

صفحه‌هاي 167 تا 187

 

کتاب جامع

درس: اصول 1

فصل: 10

اصول حسابداري 2

 

بدهي‌ها و کالاي اماني

فصل 6، 7: کل مباحث

صفحه‌هاي 118 تا161

کتاب جامع

درس: اصول 2

فصل: 6 و 7

حسابداري شرکت‌ها

 

شرکت سهامي و حسابداري ْآن

فصول 4و5: کل مباحث

صفحه‌هاي 83 تا 119

کتاب جامع

درس: شرکت‌ها

فصل: 4 و 5

مفاهيم و روش‌هاي آماري 1

 

مشخصه‌هاي پراکندگي

فصل 4: از ابتداي فصل تا انتهاي انحراف معيار

صفحه‌هاي 66 تا  73

 

کتاب جامع

درس: آمار 1

فصل: 4

مفاهيم و روش‌هاي آماري 2

 

همبستگي و سري زماني

فصل3: از ابتداي معادله‌ي خط رگرسيون تا انتهاي فصل

فصل 4: از ابتداي فصل تا انتهاي روش ميانگين‌هاي متحرک

صفحه‌هاي 56 تا  79

 

کتاب جامع

درس: آمار 2

فصل: 3 و 4

حسابداري صنعتي

 

دستمزد (ثبت‌ها و طرح‌هاي تشويقي)

فصل4: از ابتداي فصل تا انتهاي کسور حقوق و دستمزد

صفحه‌هاي 66 تا 84

 

کتاب جامع

درس: صنعتي

فصل: 4

رياضيات امور مالي

 

معادله‌ي درجه‌ي اول و دوم

فصل 5: از ابتداي معادلات خطي تا انتهاي فصل

فصل 6: کل مباحث

صفحه‌هاي 59 تا 77

 

کتاب جامع

درس: رياضي مالي

فصل: 5 و 6

امور عمومي بازرگاني

 

بيمه

فصل 7: کل مباحث

صفحه‌هاي 98 تا 107

 

کتاب جامع

درس: امور عمومي

فصل: 7

سازمان و مديريت

 

هدايت و سرپرستي، کنترل و تصميم‌گيري

فصل 5 تا 7: کل مباحث

صفحه‌هاي 57 تا 74

 

کتاب جامع

درس: سازمان

فصل: 5 و 6 و 7

 

 

چنانکه از زمان چاپ کتاب جامع حسابداري، ويژگي مؤثر بودن بوضوح اثبات گرديده است، اين کتاب، به عنوان منبع براي آزمونهاي بعد معرفي شده است.

 

 

منبع :