معما (برادر)

اکبر و اصغر برادرند، در یکساعت از یکروز یکسال متولد شده اند اما دو قلو نیستند، این چطور ممکن است؟

معما (برادر)

اکبر و اصغر برادرند، در یکساعت از یکروز یکسال متولد شده اند اما دو قلو نیستند، این چطور ممکن است؟ 

معما (برادر)