تحلیل آزمون 23 دی - دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون 23 دی - دوم دبیرستان

«نبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن و نود و نه درصد عرق ريختن.»

«اديسون»

دوم ‌دبيرستاني‌ها سلام:

خسته‌ي امتحانات نيم‌سال اول نباشيد.

با پشت‌سر گذاشتن امتحانات نيم‌سال اول حتماً از عهده‌ي آزمون 23 دي به خوبي برآمديد. اگر از نتيجه‌اي که به‌دست آورديد راضي نيستيد جاي جبران را داريد، بيش‌تر تلاش کنيد تا نيم‌سال دوم را بهتر و بهتر از قبل سپري کنيد.

اگر از نتيجه‌اي که به‌دست آورديد راضي نيستيد جاي جبران را داريد، بيش‌تر تلاش کنيد تا نيم‌سال اول را بهتر از قبل سپري کنيد.

از امروز خودتون رو براي آزمون بعد (آزمون 7 بهمن) آماده کنيد.

اين آزمون دومين آزمون از پروژه‌ي 4 مي‌باشد.

پيشروي اين آزمون طبق برنامه، دوره‌ي نيم‌سال اول مي‌باشد.

پس اين آزمون فرصتي براي بهتر شدن رتبه و تراز شماست. کار شما مرور درس‌هاي نيم‌سال اول مي‌باشد.

موفق و پيروز باشيد

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (2)

دين و زندگي (2)

زبان انگليسي (2)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

7 بهمن

دوره ‌ي نيم‌سال اول

دوره ‌ي نيم‌سال اول

دوره ‌ي نيم‌سال اول

دوره ‌ي نيم‌سال اول

دوره ‌ي نيم‌سال اول

دوره ‌ي نيم‌سال اول

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

رياضي(2)

هندسه (1)

فيزيک (2)

شيمي (2)

آمار و مدل‌سازي

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

7 بهمن

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

دوره ‌ي

 نيم‌سال اول

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

 

جدول تحليل آزمون 23 دي دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

6923

58

60

9

54

7

336

7

539

6

704

عربي (2)

6923

37

8

8

54

6

634

5

536

4

694

دين و زندگي (2)

6922

37

65

7

53

5

323

5

477

4

590

زبان انگليسي (2)

6923

58

653

9

54

8

326

7

485

6

600

رياضي (2)

6923

20

21

8

54

4

337

3

548

2

761

هندسه (1)

6923

15

31

7

53

4

323

2

489

1

613

فيزيک (2)

6923

22

24

8

54

5

335

3

553

2

767

شيمي (2)

6923

28

10

7

54

5

340

4

567

3

832

آمار و مدل‌سازي

6923

33

143

7

54

6

324

5

523

4

734

 

 

 

جدول تحليل آزمون23 دي دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

9248

58

90

9

72

8

366

7

659

6

629

عربي (2)

9248

36

17

8

72

6

411

5

804

4

1003

دين و زندگي (2)

9248

39

101

8

72

6

410

5

796

4

1002

زبان انگليسي (2)

9248

54

826

9

72

8

415

7

825

6

1060

رياضي (2)

9248

14

25

7

72

3

407

2

800

1

972

فيزيک (2)

9248

17

25

8

72

4

401

3

790

1

972

شيمي (2)

9248

29

29

8

72

5

418

4

805

3

1008

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

9248

25

34

8

72

5

405

4

781

3

911

هندسه (1)

9248

11

21

6

71

3

358

2

427

1

704

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

جدول تحليل آزمون23 دي دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

73

73

2

0

0

9

4

8

9

8

7

عربي (2)

73

62

2

0

0

7

4

7

9

6

7

دين و زندگي (2)

73

62

6

0

0

8

4

7

9

6

8

زبان انگليسي (2)

73

80

19

0

0

9

4

10

9

9

8

رياضي (2)

73

30

1

0

0

4

4

4

9

3

8

هندسه (1)

73

48

1

0

0

6

3

6

9

5

7

فيزيک (2)

73

45

1

0

0

7

4

6

9

3

8

شيمي (2)

73

45

1

0

0

7

4

4

9

4

8

آمار و مدل‌سازي

73

58

9

0

0

10

3

8

9

8

8

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون 23 دي دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

131

2

76

0

0

8

9

8

10

8

11

عربي (2)

131

2

63

0

0

8

10

8

10

6

11

دين و زندگي (2)

131

9

64

0

0

8

10

7

10

6

10

زبان انگليسي (2)

131

19

73

0

0

8

10

8

10

7

11

رياضي (2)

131

1

25

0

0

5

10

3

10

3

11

فيزيک (2)

131

1

35

0

0

6

9

4

10

3

12

شيمي (2)

131

1

45

0

0

7

10

5

10

4

12

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

131

1

44

0

0

6

10

6

10

4

12

هندسه (1)

131

2

35

0

0

6

10

4

10

4

12

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

منبع :