تحلیل آزمون 23 دی - اول دبیرستان

.

تحلیل آزمون 23 دی - اول دبیرستان

«نبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن و نود و نه درصد عرق ريختن.»

«اديسون»

اول‌دبيرستاني‌ها سلام:

خسته‌ي امتحانات نيم‌سال اول نباشيد.

با پشت‌سر گذاشتن امتحانات نيم‌سال اول حتماً از عهده‌ي آزمون 23 دي به خوبي برآمديد. اگر از نتيجه‌اي که به‌دست آورديد راضي نيستيد جاي جبران را داريد، بيش‌تر تلاش کنيد تا نيم‌سال دوم را بهتر و بهتر از قبل سپري کنيد.

اگر از نتيجه‌اي که به‌دست آورديد راضي نيستيد جاي جبران را داريد، بيش‌تر تلاش کنيد تا نيم‌سال اول را بهتر از قبل سپري کنيد.

از امروز خودتون رو براي آزمون بعد (آزمون 7 بهمن) آماده کنيد.

اين آزمون دومين آزمون از پروژه‌ي 4 مي‌باشد.

پيشروي اين آزمون طبق برنامه، دوره‌ي نيم‌سال اول مي‌باشد.

پس اين آزمون فرصتي براي بهتر شدن رتبه و تراز شماست. کار شما مرور درس‌هاي نيم‌سال اول مي‌باشد.

موفق و پيروز باشيد

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (1)

عربي (1)

دين و زندگي (1)

زبان انگليسي (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

7 بهمن

ادبيات فارسي  سؤال‌هاي 1 تا 433

زبان‌فارسي سؤال‌هاي 915  تا  1349

ادبيات‌فارسي  تست‌هاي 1  تا 265

زبان‌فارسي  تست‌هاي 1 تا 161

 

-----

تست‌هاي 1 تا 209

سؤال‌هاي 1  تا  182

تست‌هاي 1  تا  304

سؤالات  1  تا  407

تست‌هاي درس‌هاي دوم، سوم و چهارم

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

تاريخ آزمون

رياضي(1)

فيزيک (1)

شيمي (1)

علوم زيستي و بهداشت

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

7 بهمن

سؤال‌هاي  1  تا  133

تست‌هاي  1  تا  325

سؤال‌هاي   1 تا   280

تست‌هاي  فصل  1  تا  پايان  فصل  5

سؤال‌هاي  1  تا  160

تست‌هاي  1  تا  208

سؤال‌هاي  1   تا  208

تست‌هاي 1  تا  154  بخش   1  و

تست‌هاي  1  تا  103   بخش   2

    dabirestan_paye@yahoo.com

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

جدول تحليل آزمون 23 دي اول دبيرستان (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

11294

51

65

8

93

7

471

6

955

6

1323

عربي(1)

11294

40

52

8

93

7

476

6

960

4

1333

دين و زندگي (1)

11292

43

313

8

93

7

472

6

946

5

1324

زبان انگليسي (1)

11294

39

117

8

93

7

470

6

910

4

1154

رياضي (1)

11294

12

29

6

93

3

466

2

881

1

1095

علوم زيستي وبهداشت

11294

42

114

8

93

7

476

6

964

4

1354

فيزيک (1)

11294

23

59

8

93

5

477

3

962

2

1351

شيمي (1)

11294

32

39

8

93

6

478

4

956

3

1344

 

 

جدول تحليل آزمون 23 دي اول دبيرستان (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

220

74

16

9

1

9

6

9

17

8

36

عربي(1)

220

67

7

9

1

8

6

8

16

7

34

دين و زندگي (1)

220

72

31

10

1

9

6

7

16

7

34

زبان انگليسي (1)

220

62

1

8

1

8

6

7

17

6

36

رياضي (1)

220

26

1

9

1

6

6

3

17

2

36

علوم زيستي وبهداشت

220

53

2

7

1

6

6

7

17

6

36

فيزيک (1)

220

32

1

10

1

5

6

4

17

3

36

شيمي (1)

220

46

2

9

1

7

6

6

17

5

36

    dabirestan_paye@yahoo.com

منبع :