تحلیل آزمون 2 دی - دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون 2 دی - دوم دبیرستان

دوست پرتلاش دوم دبيرستاني سلام:

در آزمون 2 دي که پشت سر گذاشتيد، سؤالاتي از کتاب دوسالانه جواب داديد که در حقيقت سؤالاتي بود که شما را براي امتحانات پايان ترمتان آماده مي‌کرد.

حالا نوبت رسيده به آزمون 23 دي که اولين آزمون از پروژه‌ي 4 است، شما بعد از امتحانات پايان ترمتان مي‌توانيد ميزان ياديگري نيم‌سال اولتان را محک بزنيد.

آيا مي‌دانيد که در آزمون 23 دي درس‌هاي عمومي نيم‌سال اول و سه هشتم از درس‌هاي اختصاصي نيم‌سال اولتان را دوره کنيد؟

شايد در اين آزمون اضطراب شما کم‌تر باشد، چون همه‌ي درس‌ها را براي امتحانات پايان ترمتان خوانده‌ايد.

راستي به جدول‌هاي دهدهي که در تحليل آزمون قبلي توضيح داديم توجه کرده‌ايد؟! آيا خودتان را مقايسه کرده‌ايد؟ کار شما چطور بوده؟

باز هم مثل گذشته تمريناتي از کتاب‌هاي آبي و دوسالانه از مباحثي که در آزمون بعدي خواهد آمد را برايتان انتخاب کرديم.

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (2)

دين و زندگي (2)

زبان انگليسي (2)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

23 دي

سؤال 1 تا 383

صفحه‌هاي 9 تا  33

سؤال 1 تا 279

صفحه‌هاي 7 تا  26

سؤال 1 تا 388

صفحه‌هاي 9  تا  39

سؤال 1 تا 116

صفحه‌هاي 9 تا  37

سؤال 1 تا 443

صفحه‌هاي 9  تا  45

سؤال 1 تا 255

صفحه‌هاي 9  تا  45

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

رياضي(2)

هندسه (1)

فيزيک (2)

شيمي (2)

آمار و مدل‌سازي

زيست‌شناسي و

آزمايشگاه (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

23 دي

سؤال 99 تا 112

صفحه‌هاي

 25 تا  31

سؤال 361 تا 477

سؤال 1 تا 225

صفحه‌هاي

 9 تا  26

-

سؤال 94 تا 148

صفحه‌هاي 36  تا  47

سؤال272 تا404

سؤال 144 تا 234

صفحه‌هاي

 29  تا  39

سؤال298 تا441

سؤال 1 تا 88

صفحه‌هاي

 8  تا  33

سؤال 1 تا 140

صفحه‌هاي 41 تا  94

سؤال 246 تا 298

صفحه‌هاي

 41  تا  48

سؤال 20 تا 142

صفحه‌هاي 95  تا  111

 

    dabirestan_paye@yahoo.com


 به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

 

جدول تحليل آزمون دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

8532

38

14

7

80

6

310

5

483

4

722

عربي (2)

8532

25

10

6

82

5

318

4

523

2

823

دين و زندگي (2)

8532

21

49

6

82

6

315

3

518

2

830

زبان انگليسي (2)

8532

55

449

9

82

8

318

7

512

6

790

رياضي (2)

8532

23

28

7

82

4

315

3

505

2

734

هندسه (1)

8532

18

38

6

80

3

309

2

484

2

692

فيزيک (2)

8532

25

22

8

82

5

317

4

517

2

808

شيمي (2)

8532

22

15

7

82

4

318

3

519

2

813

آمار و مدل‌سازي

8532

22

157

8

81

5

295

4

441

3

637

 

 

 

جدول تحليل آزمون دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

11276

39

27

7

94

6

422

5

717

4

970

عربي (2)

11276

25

16

7

94

5

420

4

713

2

961

دين و زندگي (2)

11276

24

79

7

94

4

426

4

727

2

1025

زبان انگليسي (2)

11276

52

619

9

94

8

431

7

733

6

1026

رياضي (2)

11276

16

18

6

94

4

432

2

732

1

1062

فيزيک (2)

11276

20

27

7

94

4

430

3

753

2

1130

شيمي (2)

11276

23

18

8

94

5

432

3

752

2

1112

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

11276

30

37

8

93

6

423

4

752

3

1095

هندسه (1)

 

 

 

5

93

2

395

2

677

1

987

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

 

جدول تحليل آزمون دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

41

42

1

0

0

5

1

4

3

3

4

عربي (2)

41

53

1

0

0

6

1

7

3

5

4

دين و زندگي (2)

41

47

2

0

0

7

1

7

3

5

4

زبان انگليسي (2)

41

88

15

0

0

9

1

10

3

10

4

رياضي (2)

41

33

1

0

0

6

1

4

3

4

4

هندسه (1)

41

49

1

0

0

9

1

5

3

6

4

فيزيک (2)

41

37

1

0

0

8

1

4

3

4

4

شيمي (2)

41

45

1

0

0

5

1

5

3

4

4

آمار و مدل‌سازي

41

53

4

0

0

10

1

7

3

5

3

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

73

43

1

0

0

5

2

5

7

4

8

عربي (2)

73

49

1

0

0

7

2

6

7

5

8

دين و زندگي (2)

73

48

2

0

0

7

2

6

7

4

8

زبان انگليسي (2)

73

84

21

0

0

10

2

9

7

9

8

رياضي (2)

73

27

1

0

0

4

2

3

7

2

8

فيزيک (2)

73

36

1

0

0

4

2

4

7

4

8

شيمي (2)

73

45

1

0

0

7

2

6

7

5

9

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

73

46

1

0

0

8

2

7

7

5

9

هندسه (1)

73

37

1

0

0

7

2

4

7

3

8

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

منبع :