کنکور 98

یافتن تفاوت-2

توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌ها دقت و تمرکز را افراد افزایش می‌دهد.

یافتن تفاوت-2


دو حیوان مثل هم را از بین تصاویر پیدا کنید.

یافتن تفاوت-2


منبع :