تحلیل آزمون 2 دی - اول دبیرستان

.

تحلیل آزمون 2 دی - اول دبیرستان

دوست پرتلاش اول دبيرستاني سلام:

در آزمون 2 دي که پشت سر گذاشتيد، سؤالاتي از کتاب دوسالانه جواب داديد که در حقيقت سؤالاتي بود که شما را براي امتحانات پايان ترمتان آماده مي‌کرد.

حالا نوبت رسيده به آزمون 23 دي که اولين آزمون از پروژه‌ي 4 است، شما بعد از امتحانات پايان ترمتان مي‌توانيد ميزان ياديگري نيم‌سال اولتان را محک بزنيد.

آيا مي‌دانيد که در آزمون 23 دي درس‌هاي عمومي نيم‌سال اول و سه هشتم از درس‌هاي اختصاصي نيم‌سال اولتان را دوره کنيد؟

شايد در اين آزمون اضطراب شما کم‌تر باشد، چون همه‌ي درس‌ها را براي امتحانات پايان ترمتان خوانده‌ايد.

راستي به جدول‌هاي دهدهي که در تحليل آزمون قبلي توضيح داديم توجه کرده‌ايد؟! آيا خودتان را مقايسه کرده‌ايد؟ کار شما چطور بوده؟

باز هم مثل گذشته تمريناتي از کتاب‌هاي آبي و دوسالانه از مباحثي که در آزمون بعدي خواهد آمد را برايتان انتخاب کرديم.

 

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (1)

عربي (1)

دين و زندگي (1)

زبان انگليسي (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

23 دي

ادبيات فارسي  سؤال‌هاي 1 تا 433

زبان‌فارسي سؤال هاي 915 تا  1349

ادبيات فارسي تست‌هاي 1 تا 265

زبان‌فارسي تست‌هاي 1  تا  161

-

تست‌هاي 1 تا 209

سؤال‌هاي 1  تا  182

تست‌هاي 1  تا  304

سؤالات  1  تا 407

تست‌هاي درس‌هاي دوم، سوم و چهارم

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

 

تاريخ آزمون

رياضي(1)

فيزيک (1)

شيمي (1)

علوم زيستي و بهداشت

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

23 دي

سؤال‌هاي  65  تا  133

تست‌هاي  167  تا  325

سؤال‌هاي  211  تا  280

تست‌هاي  فصل  5

سؤال‌هاي  91  تا   160

تست‌هاي  155  تا  208

سؤال‌هاي  131  تا   208

تست‌هاي  1  تا  103  بخش 2

 

 

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

جدول تحليل آزمون 2دي اول دبيرستان (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

13971

36

58

8

 

140

6

543

5

929

4

1405

عربي(1)

13971

29

62

8

140

6

540

4

926

3

1392

دين و زندگي (1)

13970

23

59

6

140

4

525

3

903

2

1375

زبان انگليسي (1)

13971

47

430

9

140

 

7

532

6

915

5

1408

رياضي (1)

13971

16

38

7

140

4

539

2

928

1

1399

علوم زيستي وبهداشت

13971

38

84

8

140

6

543

5

936

4

1424

فيزيک (1)

13971

28

41

8

140

5

543

4

937

3

1432

شيمي (1)

13971

37

82

8

140

6

540

5

925

4

1425

 

 

جدول تحليل آزمون 2دي اول دبيرستان (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

150

52

1

10

1

7

7

6

12

5

21

عربي(1)

150

45

1

10

1

7

7

6

12

4

21

دين و زندگي (1)

150

48

1

10

1

6

7

6

12

5

21

زبان انگليسي (1)

150

75

17

10

1

9

7

8

12

8

21

رياضي (1)

150

35

1

10

1

7

7

4

12

3

21

علوم زيستي وبهداشت

150

59

5

10

1

8

7

7

12

6

21

فيزيک (1)

150

52

1

8

1

7

7

6

12

5

21

شيمي (1)

150

72

6

10

1

8

7

8

12

8

21

    dabirestan_paye@yahoo.com

منبع :