کنکور 98

ماز-1

مازها بخشی از سؤال‌های هوش هستند که ادراک بینایی را تقویت می‌کنندو موجب هماهنگی چشم و دست کودک می‌شوند.

ماز-1
جوجه‌ها را به غذایشان برسانید.
ماز-1منبع :