تحلیل آزمون 18 آذر - دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون 18 آذر - دوم دبیرستان

پسرها و دخترهاي پرتلاش دوم دبيرستاني سلام:

«نبوغ» امري مادرزادي نيست که مخصوص افرادي خاص باشد. فقط کافي است فوق‌العاده منضبط و سخت‌کوش باشيد.

«جان استيوارت ميل»

در آزمون 18 آذر ماه نيمي از مباحث نيم‌سال اول مورد پرسش قرار گرفته بود که اميدوارم با موفقيت براي تک‌تک شما عزيزان سپري شده باشد.

در آزمون 2 دي ماه به عنوان آخرين آزمون از پروژه‌ي سوم، سه هشتم مطالب نيم‌سال اول که دو هشتم آن نيز از پيشروي جديد است مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

توجه 1: با توجه به نزديک شدن به فصل امتحانات، براي آمادگي هرچه بيشتر شما عزيزان نيمي از سؤالات دروس رياضي و فيزيک از کتاب‌هاي دوسالانه طراحي شده‌اند که مي‌تواني براي کسب نتيجه‌ي بهتر به حل تمرين‌هاي اين کتاب‌ها بپردازي.

توجه 2: در ضمن کتاب کار آزمون 2 دي ماه نيز از سؤالات امتحاني سال‌هاي گذشته انتخاب شده که مي‌تواني از آن به عنوان منبع مناسبي براي آمادگي در امتحانات دروس مختلف استفاده نمايي.

قبل از اينکه بگويم به جدول‌ها توجه کنيد مي‌خواهم سؤالي بپرسم:

آيا به جدول دهدهي که روي جلد دفترچه‌ها آمده است توجه کرده‌اي؟

مي‌تواني با توجه به اين اعداد و نيز ميانگين ترازت در آزمون‌هاي قبل،‌ هدف‌گذاري کني و برنامه‌ريزي‌ات را بر اساس آن، متعادل نمايي.

حال به جدول‌هاي زير توجه کنيد.                                                                          

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (2)

دين و زندگي (2)

زبان انگليسي (2)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

2 دي

سؤال 246 تا 343

صفحه‌هاي 23 تا  29

سؤال 192 تا 251

صفحه‌هاي 20 تا  24

سؤال 180 تا 319

صفحه‌هاي 23 تا  34

سؤال 48 تا 92

صفحه‌هاي 22 تا  32

سؤال 216 تا 429

صفحه‌هاي 27  تا  44

سؤال 129 تا 248

صفحه‌هاي 27  تا  42

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

رياضي(2)

هندسه (1)

فيزيک (2)

شيمي (2)

آمار و مدل‌سازي

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

2 دي

سؤال 58 تا 99

صفحه‌هاي

 22 تا  27

سؤال 303 تا 461

سؤال 68 تا 179

صفحه‌هاي

 15 تا  22

-

سؤال 59 تا 126

صفحه‌هاي 22 تا  41

سؤال83 تا 144

سؤال272 تا404

سؤال 135 تا 205

صفحه‌هاي

 28 تا  33

سؤال 298 تا 398

سؤال 61 تا 88

صفحه‌هاي

 26 تا  33

سؤال 1 تا 140

صفحه‌ي 94

سؤال 143 تا 245

صفحه‌هاي

 29  تا  41

سؤال 1 تا 93

صفحه‌هاي  64 تا  78

و سؤال 1 تا 19

صفحه‌هاي  92 تا 95

 

جدول تحليل آزمون 18 آذر دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نـام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

10526

36

11

7

109

5

400

5

642

4

913

عربي (2)

10526

27

9

7

109

5

402

44

648

3

921

دين و زندگي (2)

10524

32

65

7

106

5

397

8

638

3

907

زبان انگليسي (2)

10526

58

681

9

109

8

394

3

624

7

805

رياضي (2)

10526

24

25

8

109

5

406

3

664

2

948

هندسه (1)

10526

30

144

8

109

5

403

4

648

3

930

فيزيک (2)

10526

27

44

8

109

5

401

4

647

2

917

شيمي (2)

10526

35

60

8

109

6

402

5

650

4

913

آمار و مدل‌سازي

10526

31

117

8

109

6

309

4

611

3

873

 

جدول تحليل آزمون 18 آذر دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

13788

38

38

7

130

5

520

5

694

4

899

عربي (2)

13788

28

28

7

130

5

519

4

686

3

887

دين و زندگي (2)

13788

36

36

8

131

6

550

5

802

4

1113

زبان انگليسي (2)

13788

55

55

9

131

8

552

7

807

6

1129

رياضي (2)

13788

19

19

7

131

4

545

2

785

2

1083

فيزيک (2)

13788

22

22

8

131

5

548

3

798

2

1149

شيمي (2)

13788

38

38

9

131

7

550

5

804

4

1110

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

13788

30

30

8

130

6

549

5

798

3

1118

هندسه (1)

13788

21

21

8

131

4

520

3

726

2

1050

 

 

 

جدول تحليل آزمون 18 آذر دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (مفهومي)

 

نـام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون بيشترين درصد را

زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

34

47

1

0

0

8

1

4

4

6

1

عربي (2)

34

48

1

0

0

7

1

5

4

7

1

دين و زندگي (2)

34

62

2

0

0

9

1

7

4

7

1

زبان انگليسي (2)

34

73

4

0

0

10

1

9

4

9

1

رياضي (2)

34

48

1

0

0

8

1

5

4

5

1

هندسه (1)

34

69

3

0

0

8

1

8

4

5

1

فيزيک (2)

34

40

1

0

0

4

1

6

4

2

1

شيمي (2)

34

56

1

0

0

8

1

7

4

4

1

آمار و مدل‌سازي

34

63

2

0

0

9

1

8

4

5

1

 

 

 

جدول تحليل آزمون 18 آذر دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون بيشترين درصد را

زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

97

51

1

0

0

8

4

6

6

5

17

عربي (2)

97

46

3

0

0

8

5

4

6

4

17

دين و زندگي (2)

97

64

7

0

0

8

4

8

6

6

17

زبان انگليسي (2)

97

72

6

0

0

9

4

9

6

7

17

رياضي (2)

97

28

1

0

0

5

4

3

6

3

16

فيزيک (2)

97

35

1

0

0

6

4

4

6

3

17

شيمي (2)

97

47

1

0

0

7

4

6

6

5

17

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

97

53

1

0

0

7

4

7

6

5

17

هندسه (1)

97

58

9

0

0

5

4

6

5

6

17

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

منبع :