تحلیل آزمون (عادی و مفهومی) 4 آذر - دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون (عادی و مفهومی) 4 آذر - دوم  دبیرستان

سلام گرم من هديه به روز برفي تو:

نيمه‌ي پاييز به همراه امتحانات نيم سال دوم سررسيد.

اين امتحانات فرصت خوبي خواهد بود تا خود را براي امتحانات پايان سال آماده گرداني.

راستي دفعه‌ي قبل چند درصد تکاليف تعيين شده را انجام دادي؟

پيشنهاد هفته‌ي اول: در هر آزمون به حداقل 5 سوال پرتکرار دوسالانه در هر درس پاسخ‌گو باش و در دروسي که تسلط کم‌تري داري، به حل تمرين هاي بيشتري از اين کتاب بپرداز.

پيشنهاد هفته‌ي دوم: در هر آزمون حداقل 5 تست از کتاب آبي‌ را انتخاب کن و در دروسي که مسلّط‌تري به حل تست‌هاي بيشتري بپرداز.

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (2)

دين و زندگي (2)

زبان انگليسي (2)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

18 آذر

سؤال 1 تا 280

صفحه‌هاي 9 تا 24

سؤال 1 تا 223

صفحه‌هاي 97 تا 22

سؤال 1 تا 225

صفحه‌هاي 9 تا 26

سؤال 1 تا 61

صفحه‌هاي 9 تا 25

سؤال 1 تا 333

صفحه‌هاي 9 تا 36

سؤال 1 تا 191

صفحه‌هاي 9 تا 36

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

رياضي(2)

هندسه (1)

فيزيک (2)

شيمي (2)

آمار و مدل‌سازي

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

18 آذر

سؤال 1 تا 67

صفحه‌هاي

 8 تا 23

سؤال 1 تا 360

سؤال 1 تا 280

صفحه‌هاي

 9 تا 24

-

سؤال 1 تا 93

صفحه‌هاي 8 تا 33

سؤال 1 تا 144

سؤال 1 تا 143

صفحه‌هاي

 9 تا 28

سؤال 82 تا 297

سؤال 1 تا 60

صفحه‌هاي

 8 تا 23

سؤال 1 تا 122

صفحه‌هاي 9 تا 59

سؤال 26 تا 142

صفحه‌هاي

 19 تا 26

سؤال 60 تا 109

صفحه‌هاي 44 تا 50

و سؤال 1 تا 75

صفحه‌هاي 9 تا 21

 

 

دانش‌آموزاني که ميانگين تراز بالاتر از 6000دارند،مي توانند براي شرکت در آزمون هاي مفهومي به پشتيبان خود درخواست دهند.

يک م‍ژده به دانش‌آموزان گروه مفهومي:

در آزمون 4 آذر ماه علاوه بر اينکه رتبه ي کشوري شما در تراز مشترک محاسبه گرديد،رتبه‌ي شما درتراز کل گروه خودتان نيز آورده شده است.

در آزمون هاي بعدي نيز به همين صورت خواهد بود.

تمونه اي از کارنامه‌هاي مفهومي در زير آورده شده

آزمون 4 آذر 90دوم دبيرستان تجربي (عادي )

تحلیل آزمون (عادی و مفهومی) 4 آذر - دوم  دبیرستان

آزمون 4 آذر 90دوم دبيرستان تجربي (مفهومي)

تحلیل آزمون (عادی و مفهومی) 4 آذر - دوم  دبیرستان 

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

جدول تحليل آزمون 4 آذر دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نـام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

7291

50

26

8

78

7

382

6

649

5

906

عربي (2)

7291

18

4

6

78

3

371

2

563

2

644

دين و زندگي (2)

7290

50

136

8

78

7

368

6

576

5

659

زبان انگليسي (2)

7291

55

523

9

78

8

382

7

645

6

895

رياضي (2)

7291

34

19

8

78

6

380

4

643

3

894

هندسه (1)

7291

16

53

7

78

3

370

2

634

1

867

فيزيک (2)

7291

25

29

8

77

5

372

3

614

2

840

شيمي (2)

7291

35

6

7

77

6

372

5

615

4

843

آمار و مدل‌سازي

7291

4

249

9

77

6

374

5

620

4

863

 


جدول تحليل آزمون 4 آذر دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

104448

54

76

9

100

7

550

6

735

6

717

عربي (2)

104448

19

11

7

100

4

564

3

874

2

1147

دين و زندگي (2)

104448

54

291

9

100

8

567

7

880

6

1166

زبان انگليسي (2)

104447

53

742

10

100

8

568

7

878

6

1175

رياضي (2)

104448

28

23

8

100

5

571

4

886

2

1195

فيزيک (2)

104448

20

25

8

100

4

568

3

875

2

1147

شيمي (2)

104448

37

27

8

100

6

569

5

881

4

1166

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

104448

36

63

9

100

6

568

5

878

4

1168

هندسه (1)

104448

11

58

7

100

3

547

2

836

1

1112

 

منبع :