تحلیل آزمون (عادی و مفهومی) 4 آذر - اول دبیرستان

.

تحلیل آزمون (عادی و مفهومی) 4 آذر - اول دبیرستان

سلام گرم من هديه به روز برفي تو:

نيمه‌ي پاييز به همراه امتحانات نيم سال دوم سررسيد.

اين امتحانات فرصت خوبي خواهد بود تا خود را براي امتحانات پايان سال آماده گرداني.

راستي دفعه ي قبل چند درصد تکاليف تعيين شده را انجام دادي؟

پيشنهاد هفته‌ي اول: در هر آزمون به حداقل 5 سوال پرتکرار دوسالانه در هر درس پاسخ گوباش و در دروسي که تسلط کمتري داري،به حل تمرين هاي بيشتري از اين کتاب بپرداز .

پيشنهاد هفته‌ي دوم: در هر آزمون حداقل 5 تست از کتاب آبي‌را انتخاب کن و در دروسي که مسلط تري به حل تست‌هاي بيشتري بپرداز.

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (1)

دين و زندگي (1)

زبان انگليسي (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

18 آذر

ادبيات‌فارسي سؤال‌هاي 1 تا 374

زبان‌فارسي سؤال‌هاي 915 تا 1189

ادبيات‌فارسي تست‌هاي 1 تا 246

زبان‌فارسي تست‌هاي 1 تا 129

-----

تست‌هاي 1 تا   156

سؤال‌هاي 1 تا 120

تست‌هاي 1 تا 181

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

 

تاريخ آزمون

رياضي(1)

فيزيک (1)

شيمي (1)

علوم زيستي و بهداشت

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

18 آذر

سؤال‌هاي 1 تا 64

تست‌هاي 1 تا 166

سؤال‌هاي 1 تا 90

تست‌هاي 1 تا 104

سؤال‌هاي   1 تا 130

تست‌هاي 1 تا 154

سؤال‌هاي 1 تا 210

تست‌هاي فصل 1 تا پايان فصل 4

 

دانش‌آموزاني که ميانگين تراز بالاتر از 6000دارند،مي توانند براي شرکت در آزمون هاي مفهومي به پشتيبان خود درخواست دهند.

يک م‍ژده به دانش‌آموزان گروه مفهومي:

در آزمون 4 آذر ماه علاوه بر اينکه رتبه ي کشوري شما در تراز مشترک محاسبه گرديد،رتبه‌ي شما درتراز کل گروه خودتان نيز آورده شده است

در آزمون هاي بعدي نيز به همين صورت خواهد بود

تمونه اي از کارنامه هاي مفهومي در زير آورده شده ست:

 تحلیل آزمون (عادی و مفهومی) 4 آذر - اول دبیرستان

 

 

 

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

جدول تحليل آزمون 4 آذر اول دبيرستان (عادي)

 

 

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

11874

41

87

8

143

6

650

5

1081

4

1376

عربي(1)

11874

24

19

7

143

4

647

3

1076

2

1367

دين و زندگي (1)

11872

18

72

6

143

3

645

2

1062

1

1372

زبان انگليسي (1)

11874

46

383

9

143

7

647

6

1067

5

1311

رياضي (1)

11874

26

46

8

143

5

649

4

1075

2

1379

علوم زيستي وبهداشت

11874

34

39

8

143

6

649

5

1074

3

1378

فيزيک (1)

11874

38

98

9

143

6

650

5

1073

4

1354

شيمي (1)

11874

38

146

9

143

7

651

5

1073

4

1358

 

 

جدول تحليل آزمون 4 آذر اول دبيرستان (مفهومي)

 

 

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

108

61

1

10

1

8

3

7

9

5

16

عربي(1)

108

47

1

10

1

7

3

6

9

5

16

دين و زندگي (1)

108

41

1

9

1

6

3

4

9

4

17

زبان انگليسي (1)

108

73

11

10

1

8

3

8

9

8

17

رياضي (1)

108

54

1

9

1

8

3

7

9

5

17

علوم زيستي وبهداشت

108

52

1

9

1

7

3

6

9

5

17

فيزيک (1)

108

51

2

9

1

8

3

6

9

5

17

شيمي (1)

108

50

1

10

1

7

3

6

9

6

17

 

منبع :