تحلیل آزمون 20 آبان - دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون 20 آبان - دوم دبیرستان

دوست پرتلاش دوم دبيرستاني سلام:

اميدوارم سومين آزمون از پروژه‌ي دوم را نيز با موفقيت سپري کرده باشي.

با ورود به سومين ماه از فصل پاييز مي‌خواهم سه نکته را به تو دوست عزيز يادآور شوم.

 

1-قرار است از آزمون 4 آذر ماه 90 به شما تکاليفي از کتاب‌هاي مرتبط ارائه دهيم.

پيشنهاد ما اين است که در هفته‌ي اول پس از آزمون کتاب دو سالانه را انتخاب نموده تا با پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي آن با نکات مهم کتاب درسي از ديد طراحان سؤال‌هاي امتحان نهايي آشنا شويد.

و در هفته‌ي دوم همگام با مرور مطالب هفته‌ي اول، به پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي کتاب آبي بپردازيد.

يک تذکر مهم: دوست عزيز، لزومي به پاسخ‌گويي به تمامي سؤالات مشخص‌ شده از مباحث مرتبط نيست. بلکه شما مي‌توانيد با توجه به پيش‌بيني‌تان در ابتداي هر هفته و زمان اختصاص داده شده به هر درس به بخشي از سؤالات هر درس پاسخ دهيد. به طور مثال در درس زبان انگليسي 120 سؤال از کتاب آبي تعيين شده که شما مي‌توانيد تنها به 24 سؤال از آن پاسخ گوييد و به منظورآن که تمامي مباحث مرتبط پوشش داده شود، به سؤال‌هايي با ضريب 5 پاسخ گوييد.

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (2)

دين و زندگي (2)

زبان انگليسي (2)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

4 آذر

سؤال 153 تا 245

صفحه‌هاي 18 تا 22

سؤال 116 تا 191

صفحه‌هاي 14 تا 20

سؤال 68 تا 179

صفحه‌هاي 15 تا 22

سؤال 16 تا 47

صفحه‌هاي 15 تا 21

سؤال 110 تا 321

صفحه‌هاي 18 تا 35

سؤال 65 تا 184

صفحه‌هاي 19 تا 36

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

رياضي(2)

هندسه (1)

فيزيک (2)

شيمي (2)

آمار و مدل‌سازي

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

4 آذر

سؤال 26 تا 57

صفحه‌هاي

 18 تا 22

سؤال 225 تا 302

سؤال 153 تا 245

صفحه‌هاي

 18 تا 22

-

سؤال 32 تا 58

صفحه‌هاي

16 تا 23

سؤال 34 تا 82

سؤال 51 تا 134

صفحه‌هاي

 14 تا 25

سؤال 82 تا 223

سؤال 29 تا 60

صفحه‌هاي

 14 تا 23

سؤال 1 تا 71

صفحه‌هاي 41 تا 59

سؤال 41 تا 86

صفحه‌هاي

 14 تا 18

سؤال 1 تا 59

صفحه‌هاي 33 تا 43

 

1-     همان‌طور که قبلاً هم گفته بودم امسال در مقاطع اول و دوم دبيرستان آزمون‌ها در دو سطح عادي و مفهومي برگزار مي‌شود.

قول داده بوديم که هر دانش‌آموز با ميانگين تراز بالاتر از 6000 در صورت داوطلب بودن، بتواند در آزمون‌هاي مفهومي شرکت نمايد.

راستي تو دوست عزيز چقدر تلاش خواهي کرد تا بتواني در اين آزمون‌ها شرکت نمايي؟

نمونه‌اي از کارنامه‌ي يکي از داوطلبان آزمون مفهومي در زير آورده شده است:

 تحلیل آزمون 20 آبان - دوم دبیرستان

 

حتماً مي‌پرسي تراز اختصاصي مشترک، عمومي مشترک و کل مشترک ديگر چيست؟

در واقع براي اينکه دانش‌آموزاني که در آزمون مفهومي شرکت مي‌کنند بتوانند خود را در جمعيت کلي هم مورد ارزيابي قرار دهند، 10 سؤال به‌صورت مشترک و يکسان، هم در دفترچه‌ي آزمون مفهومي و هم در دفترچه‌ي آزمون عادي آورده شده که بر مبناي آن، کل دانش‌آموزان با يکديگر مقايسه مي‌شوند.

سؤال‌هاي شما از ما:

يکي از سؤالاتي که بسياري از شما عزيزان از ما پرسيده بوديد در مورد سؤال‌هاي ويژه و سؤال‌هاي مشترک بوده. در هر کدام از دفترچه‌هاي آزمون‌هاي عادي و مفهومي، پاسخ دادن به تمامي سؤالات (چه ويژه و چه مشترک) اجباري است. در واقع سؤال‌هاي ويژه‌ي هريک از دفترچه‌هاي عادي و مفهومي با يکديگر متفاوت و ويژه‌ي آن دفترچه مي‌باشد و سؤال‌هاي مشترک هريک از دفترچه‌ها، مشترک در هر 2 دفترچه آورده شده است.

2-     يکي از سؤال‌هايي که شما از ما پرسيده بوديد، راجع به آزمون‌هاي موازي بود. اين مژده را به شما مي‌دهيم که در آزمون    4 آذرماه سؤال‌هاي قسمت موازي که پيشروي کندتري انتخاب شده، روي سايت قرار خواهد گرفت و شما مي‌توانيد به اين سؤالات پاسخ دهيد.


به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

 

جدول تحليل آزمون 20 آبان دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

7997

48

11

8

97

6

417

6

754

5

988

عربي (2)

7997

33

19

8

97

6

412

5

729

3

910

دين و زندگي (2)

7996

32

68

7

97

5

405

4

711

3

817

زبان انگليسي (2)

7996

46

124

9

97

7

416

6

746

5

969

رياضي (2)

7996

29

29

8

97

5

413

4

749

3

950

هندسه (2)

7996

23

32

7

97

4

407

3

731

2

906

فيزيک (2)

7996

28

7

8

97

5

394

4

699

3

882

شيمي (2)

7996

36

27

8

97

6

394

5

699

4

878

آمار و مدل‌سازي

7996

37

72

8

97

6

394

5

702

4

891

 

 

جدول تحليل آزمون 20 آبان دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

13540

50

12

8

125

7

594

6

889

5

1116

عربي (2)

13540

35

56

8

125

6

608

5

937

3

1213

دين و زندگي (2)

13539

35

179

8

124

5

605

4

929

4

1204

زبان انگليسي (2)

13540

44

253

9

125

7

608

6

929

5

1197

رياضي (2)

13540

23

43

8

125

5

609

3

941

2

1235

فيزيک (2)

13540

25

16

8

125

4

606

3

925

2

1191

شيمي (2)

13540

38

64

9

125

7

607

5

933

4

1203

زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

13540

30

53

8

125

6

604

4

923

3

1198

 

منبع :