تحلیل آزمون 8 مهر دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون 8 مهر دوم دبیرستان

دوست خوب دبيرستاني سلام:

آغاز سال تحصيلي جديد را به تو دوست عزيز تبريک مي گوييم.

اميدوارم نتيجه ي قابل قبولي را در آزمون 8مهر کسب نموده باشي.

در واقع آزمون 8 مهر،خداحافظي با دروس سال گذشته بوده و منابع مطالعه از 22 مهر ماه کتاب هاي سال دوم دبيرستان خواهد بود.

آزمون 22 مهر، اولين آزمون از پروژه ي دوم(آغاز نيم سال اول)مي باشد.

پيشروي تدريجي مطالب نيم سال اول در اين آزمون آغاز مي شود و داوطلبان 8/1مطالب نيم سال اول را مطالعه مي کنند.

بهتر است، از همين ابتداي سال که حجم مطالب تدريس شده توسط معلمان ،زياد نيست،به دو توصيه ي زيرعمل نمايي:

1)درس هر روز را همان روز مرور کن

شايد تنها با صرف 30 دقيقه زمان،بتواني به مرور مطالب بپردازي،اما تثبيت اين مطالب در حافظه ات کمک مي کند تا در آينده،زمان بسيار کمتري را صرف يادآوري آن ها نمايي.

2)درس هاي روز بعد را پيش‌خواني کن

اين امر کمک مي کند تا در کلاس درس با توجه بيشتري به مطالب تدريس شده گوش فرا دهي ويادگيري برايت آسان تر

و شيرين‌ترخواهد شد.

توجه:

از آزمون 22 مهر ماه،آزمون هاي مقطع اول و دوم دبيرستان در دو سطح عادي و مفهومي برگزار مي گردد،و دانش آموزان باتراز بالاتر از 6000 مي توانند در آزمون هاي مفهومي شرکت نمايند.

در جدول زير اطلاعاتي مربوط به آزمون 8 مهرارائه شده است،و نيز مشخص شده که دانش آموزان با ميانگين ترازهاي مختلف

از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده اند.

توصيه:تو هم مي تواني براي آزمون 22 مهر ، تعداد پاسخ گويي از 10 تا را در دروس مختلف،پيش بيني نمايي ودر دفتربرنامه ريزي يادداشت نموده وبا نتيجه‌ي بدست آمده مقايسه نمايي. 

 دوم تجربي:

 

 

رياضي        

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

درصدشرکت کنندگان

درصدميانگين پاسخگويي

تعداد افرادي که در اين آزمون 100  زده اند

7000

6000

5500

5000

رياضي1

100

36

129

9

6

4

3

نگاه به گذشته

87

29

16

8

5

3

2

نگاه به آينده

20

14

24

8

4

2

1

درصد پاسخ گويي در درس رياضي (2) ،16 درصد است.

فيزيک

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

درصدشرکت کنندگان

درصدميانگين پاسخگويي

تعداد افرادي که در اين آزمون 100  زده اند؟

7000

6000

5500

5000

فيزيک1

100

38

112

8

6

4

3

نگاه به گذشته

19

29

46

7

4

3

2

نگاه به آينده

88

18

12

7

5

3

2

درصد پاسخ گويي صحيح در درس فيزيک 2 ،12 درصد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيمي

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

درصدشرکت کنندگان

درصدميانگين پاسخگويي

تعداد افرادي که در اين آزمون 100زده اند

7000

6000

5500

5000

شيمي1

100

57

218

9

7

7

5

نگاه به گذشته

89

37

36

9

6

5

3

نگاه به آينده

18

21

10

8

5

3

2

10 نفر از دانش آموزان درس شيمي 2 را در آزمون 8 مهر 100%پاسخ داده اند.

زيست شناسي        

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

درصدشرکت کنندگان

درصدميانگين پاسخگويي

تعداد افرادي که در اين آزمون 100  زده اند

7000

6000

5500

5000

زيست1

100

22

44

8

4

3

2

خوشبختانه دانش‌آموزان رشته‌ي تجربي به توصيه‌ي ما براي پاسخ دادن به سؤالات نگاه‌ به آينده عمل کردند و 44 نفر از اين افراد توانستند به100% سؤالات پاسخ دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوم رياضي

 

 تحلیل آزمون 8 مهر دوم دبیرستان 

تحلیل آزمون 8 مهر دوم دبیرستان 

منبع :