تحلیل آزمون 18 شهریور اول و دوم دبیرستان

در این بررسی درس های آزمون های اول و دوم دبیرستان مورد بررسی قرار گرفته است .

تحلیل آزمون 18 شهریور اول و دوم دبیرستان
    دوست خوب دبيرستاني سلام:

براي اينکه شهريور ماه پرباري داشته باشي، تصميم گرفتيم اطلاعاتي را‌‌ در اختيارت قرار دهيم تا با آگاهي بيشتر بر وضعيت موجود، بتواني برنامه‌ريزي دقيق‌تري انجام دهي. 

در اين جا نمودار پيشروي سه آزمون 18/6/90،25/6/90و8/7/90 آورده شده است:

تحلیل آزمون 18 شهریور اول و دوم دبیرستان

 نگاه به آينده :

همانطور که مشاهده مي‌کني :

از آنجا که آزمون 25/6/90 دوره‌ي مطالب آزمون‌هاي قبلي تابستان است، در صورتي که در آزمون‌هاي قبلي، با برنامه‌ي آزمون به طور هماهنگ پيش‌رفته‌اي اين آزمون فرصت خوبي براي مرور و جمع‌بندي آزمون‌هاي قبلي خواهد بود و اگر فرصتي براي مطالعه‌ي تمام مباحث آزمون‌ها نداشته‌اي‌، اين آزمون فرصت خوبي خواهد بود تا به يادگيري بيشتر مطالب قبل بپردازي و سرانجام همگي شما در آزمون 8/7/90 (که کل مطالب نيم سال اول را پوشش مي دهد) با تسلط بيشتري حضور يافته و سال تحصيلي را با خاطره‌اي خوش از تلاشي پربار در تابستان و تسلط بر مطالبي که شايد براي خيلي از دانش آموزان تازگي داشته باشد، شروع خواهيد نمود.

 به دانش‌آموزان سخت‌کوش توصيه جدي مي‌کنيم که سوالات نگاه به آينده را براي پاسخ‌گويي انتخاب کنند.

در اينجا جدولي ارائه شده که مي‌تواني در کنار کارنامه‌ات از اطلاعات موجود در آن‌ها استفاده نمايي، و عملکرد خود را با ساير شرکت کنندگان‌، مقايسه کني و براي عملکرد بهتر در آزمون‌هاي آينده برنامه‌ريزي نمايي. (راهنماي استفاده از جدول در انتها آورده شده است)

 

جمع بندي دقيق دروس از سطح سوالات آزمون 18/6/90اول دبيرستان


نام درس

 ميانگين درصد
 پاسخ‌گويي

تراز
دهک بالا

درصد
 دهک بالا

تعداد 100%

تعداد
شرکت‌کنندگان

رياضي سوم راهنمايي

46

6462

90

313

3923

رياضي 1

20

6456

57

10

950

رياضي راهنمايي موازي

39

6463

80

109

3274

فيزيک 1

27

6663

77

34

1583

شيمي1

25

6489

63

18

1304

علوم سوم راهنمايي

44

6186

77

65

3923

عاوم زيستي و بهداشت

25

6505

67

22

1681

زبان انگليسي1

60

6064

100

210

903

زبان سوم راهنمايي

65

5809

87

241

3923

زبان راهنمايي موازي

71

5934

100

1064

3390

عربي 1

15

6558

53

1

347

عربي سوم راهنمايي

67

6371

100

563

3923

عربي راهنمايي موازي

67

6222

100

658

3773

 

 توصيه به سال اولي‌ها:

دوست خوبم ورود تو را به مقطع جديد تبريک مي‌گوييم و از اينکه از هم اکنون با ما همراه شده‌اي تا روش خودآموزي و خودباوري را بياموزي بسيار خرسنديم.

اگر از ابتداي راه گام محکمي برداري، ادامه‌ي مسير آسان‌تر طي خواهد شد و لازمه‌ي دستيابي به اين هدف اين است که به ويژگي‌هاي متفاوت دو مقطع راهنمايي و دبيرستان آگاه باشي.

به عنوان اولين توصيه مي‌گوييم که:

مسلماً دستيابي به موفقيت‌هاي مشابه با مقطع قبلي تلاش بيش‌تر و جدي‌تري را مي‌طلبد.

به تدريج در هر آزمون تجربياتمان را در اختيارت قرار مي‌دهيم تا به موفقيت‌هاي بيشتري دست‌يابي.

  جمع بندي دقيق دروس از سطح سوالات آزمون 18/6/90دوم دبيرستان(رياضي)

نام درس

 ميانگين درصد
 پاسخ‌گويي

تراز
دهک بالا

درصد
 دهک بالا

تعداد 100%

تعداد
شرکت‌کنندگان

رياضي 1

40

6527

87

124

2432

رياضي 2

23

6499

60

3

605

رياضي 1 موازي

27

6532

67

31

1924

فيزيک 1

44

6429

87

63

2432

فيزيک 2

25

6426

63

5

510

فيزيک 1 موازي

23

6478

60

15

1997

شيمي 1

57

6195

90

221

2432

شيمي2

25

6460

67

6

294

شيمي1 موازي

56

6088

87

125

2207

زبان انگليسي2

47

6230

87

8

446

زبان انگليسي 1

64

6190

100

393

2432

زبان انگليسي موازي

55

6167

90

192

2151

عربي 2

16

6487

50

2

260

عزبي 1

53

6328

87

29

2432

عزبي 1 موازي

56

6128

90

223

2279

   

جمع بندي دقيق دروس از سطح سوالات آزمون 18/6/90دوم دبيرستان(تجربي)

 

نام درس

 ميانگين درصد
 پاسخ‌گويي

تراز
دهک بالا

درصد
 دهک بالا

تعداد 100%

تعداد
شرکت‌کنندگان

ريست و آزمايشگاه 1

26

6703

80

114

2794

شيمي 1

62

6435

100

288

2794

شيمي 2

30

6433

73

8

386

شيمي 1موازي

62

6031

90

252

2531

رياضي 1

34

6496

80

104

2794

رياضي 2

17

6719

57

1

614

رياضي 1 موازي

25

6547

63

32

2312

فيزيک 1

44

6441

87

81

2794

فيزيک 2

26

6527

70

6

527

فيزيک 1 موازي

21

6445

57

11

2358

زبان انگليسي 2

47

6252

87

7

574

زبان انگليسي 1

65

6203

100

442

2794

زبان انگليسي موازي

55

6479

100

249

2444

عربي 2

21

6639

63

5

330

عربي 1

57

6255

87

53

2794

عربي 1 موازي

60

6397

100

300

2616

 

 

راهنماي استفاده از جد‌ول ها:

ميانگين درصد پاسخ گويي:

منظور ميانگين درصد تمام دانش اموزاني است که به سوالات آن درس خاص پاسخ داده‌ا‌ند

         (که مي تواني از آن پي به سطح دشواري آن درس در ميان ساير دانش آموزان پي ببري)

تراز دهک بالا و درصد دهک بالا:

 به ترتيب ميانگين تراز و درصد ، ده درصد دانش‌آموزاني که بالاترين ترازو درصد را در اين آزمون به خود اختصاص داده‌اند

         (که ميتواني از آن جايگاهت‌ را در ميان دانش اموزان برتر و يا فاصله ات را با آن ها بسنجي)

تعداد 100%:

منظورتعداد دانش‌آموزاني است که به 100% سؤالات درس خاصي پاسخ صحيح داده اند

  (که از روي اين تعداد ميتواني به سطح دشواري سوالات پي ببري و نيز سطح دشواري دروس مختلف آزمون را با يکديگر و حتي با آزمون هاي ديگر مقايسه نمايي)

 درصد مشارکت در پاسخ‌گويي:

منظور درصد دانش‌آموزاني است که به سراغ آن درس رفته‌اند و حداقل به يکي از سؤالات آن درس پاسخ گفته‌اند؛ به بيان ديگر، درصد دانش‌آموزاني که درس خاصي را سفيد نگذاشته و بدون پاسخ‌گويي آن را رها نکرده‌ اند

  (که اميدواريم تو يکي از دانش آموزاني باشي که خصوصا درس هاي مربوط به نگاه به آينده را سفيد نگذاشته باشي)

 در تحليل آزمون آينده:

به سطح دشواري دروس مختلف بر مبناي سيستم دهدهي اشاره مي نماييم

راستي فکر ميکني در آزمون 25شهريور ماه از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ خواهي داد؟

لطفا اعدادي را که پيش بيني مي نمايي در دفتر برنامه ريزي ات يادداشت کن و با اعداد ارائه شده در تحليل بعدي مقايسه کن

 

 

منبع :