تحلیل آزمون 3 شهریور اول دبیرستان

در این تحلیل آزمون 3 شهریور ماه در مقطع اول دبیرستان تحلیل شده است .

تحلیل آزمون 3 شهریور اول دبیرستان

تحليل آزمون 3 شهريور اول دبيرستان

 

نگاه به آينده در آزمون 3 شهريور:

نتيجه‌ي يک تحقيق: دانش‌آموزاني که در تابستان درس‌هاي سال آينده‌ي خود را پيش‌خواني مي‌کنند، در پاييز حداقل 200 نمره بيش از سايرين پيشرفت دارند.

·         توصيه‌ي کانون اين است که: در تابستان درس‌هاي سال بعد خود را پيش‌خواني کنند.

 

·   در جدول زير وضعيت پاسخ‌گويي به دو درس رياضي (1)و فيزيک (1) «نگاه به آينده» در آزمون 3 شهريور آورده شده است.

 

نگاه به آينده آزمون 3 شهريور

 

 

مقطع

 

 

 

 

درس

آزمون 3 شهريور 90

درصد تعداد

پاسخ دهنده

به

نگاه به آينده

ميانگين

درصد

درس

 

اول دبيرستان

 

رياضي(1)

35

 

21

 

اول دبيرستان

 

فيزيک(1)

41

21

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون

3 شهريور

رده هاي ترازي

-------------------------

نام درس

7000

6000

5500

5000

رياضي (1)

 

9

5

3

2

زبان انگليسي(1)

9

8

7

6

عربي (1)

10

6

4

3

فيزيک (1)

9

5

3

2

شيمي (1)

10

6

5

3

علوم زيستي

و بهداشت

8

4

3

2


در جدول فوق شاخص سطح دشواري سوالات بر مبناي اينکه دانش آموزان با تراز هاي مختلف،از هر ده سوال به چند سوال پاسخ ميدهند،آورده شده است

سطح دشواري درس زبان انگليسي در مجموع براي تمامي دانش آموزان آسان بوده است.

سطح دشواري درس عربي 1براي دانش آموزان تراز 7000،آسان و براي باقي دانش آموزان ،متعادل بوده است.

سطح دشواري درس فيزيک براي دانش‌آموزان تراز 7000 آسان و براي باقي دانش‌آموزان دشوار بوده است.

سطح دشواري درس شيمي براي دانش‌آموزان تراز 7000 آسان و براي باقي دانش‌آموزان متعادل بوده است.

سطح دشواري درس زيست شناسي براي دانش‌آموزان تراز 7000 متعادل و براي باقي دانش‌آموزان دشوار بوده است.

نگاه به گذشته در آزمون 3 شهريور:

 

 

 

 

 

آزمون

3 شهريور

رده هاي ترازي

-------------------------

نام درس

7000

6000

5500

5000

رياضي سوم راهنمايي

 

9

7

5

4

علوم سوم راهنمايي

9

6

   4

 3

زبان سوم راهنمايي

9

8

7

6

عربي سوم راهنمايي

10

6

4

3

 

سطح دشواري در درس رياضي براي دانش‌آموزان ترازهاي 5000 و 6000 و 7000 آسان و براي دانش‌آموزان تراز 5500 متعادل بوده است.

 

سطح دشواري درس علوم براي دانش‌آموزان ترازهاي 7000 آسان و براي باقي دانش‌آموزان متعادل بوده است.

سطح دشواري درس زبان انگليسي در مجموع براي تمامي دانش‌آموزان آسان بوده است.

سطح دشواري درس عربي سوم راهنمايي براي دانش‌آموزان ترازهاي 7000 آسان و براي باقي دانش‌آموزان متعادل بوده است.

 

 

منبع :