بررسی آیات و روایات درس 8 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی

بررسی آیات و روایات درس 8 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی بررسی آیات و روایات درس 8 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی

بررسی آیات و روایات درس 8 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی

در فایل ضمیمه، آیات درس 8 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
نکته‌ی قابل اهمیت در این درس، ارتباط بین آیات و متن کتاب درسی می‌باشد، سعی کنید پس از مطالعه‌ی هر آیه و عنوان اصلی آن، مطالب مرتبط با آن را از کتاب درسی مطالعه نمایید.

هم‌چنین پیام آیات درس 7 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی را نیز می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

http://www.kanoon.ir/Article/195593

محمد ابراهیم مازنی