افزایش ساعت مطالعه؛ چگونه؟

برخی از دانش‌آموزان مشکل افزایش ساعت مطالعه دارند و مدام در پی آن هستند که از روش‌های مطالعاتی استفاده کنند...

افزایش ساعت مطالعه؛ چگونه؟

برخی از دانش‌آموزان مشکل افزایش ساعت مطالعه دارند و مدام در پی آن هستند که از روش‌های مطالعاتی استفاده کنند؛ اما باید بدانند که برای اجرای روش‌های مطالعاتی هم نیاز به ساعت مطالعه‌ی بالا دارند. 

در ابتدا برخی از دانش‌آموزان در شناسایی زمان‌های مرده مشکل دارند. اگر دانش‌آموزی در یک هفته (168 ساعت) ساعت خواب و مدرسه و غذا و استراحت را جدا کند متوجه می‌شود که زمان زیادی در اختیار دارد. 

 در قدم دوم برای این زمان باید برنامه‌ریزی معین و مدون داشته باشد و مشخص کند که برای مثال از ساعت 16 تا 18 چه درسی را مطالعه خواهد کرد، چه‌قدر تست خواهد زد و خود را مقید به انجام آن بداند یا به‌نوعی برای انجام دادن برنامه، برای خود جریمه و پاداش در نظر بگیرد و هدف‌گذاری داشته باشد. در هدف‌گذاری نباید هدف‌های بلندپروازانه و دور از دسترس داشته باشد، بلکه باید منطقی و معقول پیش برود و هر روز اندکی در حد چند دقیقه افزایش ساعت مطالعه داشته باشد. نوشتن ساعت مطالعه در دفتر برنامه‌ریزی نیز از کارهایی است که تأثیر زیادی در افزایش ساعت مطالعه دارد.