سیستم‌ دهدهی در گروه راهنمایی

برای ارزیابی دشواری یا آسانی سؤال‌های آزمون از سیستم دهدهی استفاده می‌شود. در این سیستم مشخص شده است که دانش‌آموزان هر بازه‌ی تراز در هر درس به چند سؤال از 10 تا باید پاسخ دهند.

سیستم‌ دهدهی در گروه راهنمایی

براي ارزيابي دشواري يا آساني سؤال‌هاي آزمون از سيستم دهدهي استفاده مي‌شود. در اين سيستم مشخص شده است که دانش‌آموزان هر بازه‌ي تراز در هر درس به چند سؤال از 10 تا بايد پاسخ دهند. به عنوان مثال چند از 10 مصوب فارسي اول راهنمايي براي ترازهاي 6000، 7 از 10 است. يعني اين دانش‌آموزان از هر 10 سؤال بايد به 7 سؤال پاسخ دهند. در حالي که در اين آزمون دانش‌آموزان تراز 6000 اول راهنمايي به 8 سؤال فارسي پاسخ داده‌اند يعني سؤال‌هاي فارسي اول راهنمايي براي ترازهاي 6000 يک واحد آسان‌تر بوده است.

چند از 10 مصوب: تعدادي که بايد دانش‌آموزان از 10 سؤال پاسخ دهند.

چند از 10 اجرا: تعدادي که دانش‌آموزان از 10 سؤال پاسخ داده‌اند.

در ضمن با توجه به اين که بايد تمام دانش‌آموزان در درس رياضي و علوم، به سؤال‌هاي نگاه به گذشته اجباري پاسخ دهند ارزيابي سطح دشواري اين سؤال‌ها براي تمام مقاطع آورده شده است.

 

اول راهنمايي:

درس علوم براي تمام بازه هاي ترازي متعادل،رياضي براي تراز هاي پايين يک واحد دشوار تر وفارسي براي تمام سطوح ترازي يک واحد آسان تر بوده است.

 

نام زيرگروه

گروه آزمايشي

نوع

6000

5500

5000

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

رياضي

اول راهنمايي

نگاه به گذشته

7

7

5

6

4

5

علوم

اول راهنمايي

نگاه به گذشته

7

7

6

6

5

5

فارسي

اول راهنمايي

نگاه به گذشته

8

7

7

6

6

5

 

دوم راهنمايي:

درس هاي رياضي و علوم براي تمام سطوح ترازي متعادل و درس فارسي براي تراز هاي پايين يک واحد دشوار بوده است.

 

نام زيرگروه

گروه آزمايشي

نوع

6000

5500

5000

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

رياضي

دوم راهنمايي

نگاه به گذشته

7

7

6

6

4

4

علوم

دوم راهنمايي

نگاه به گذشته

7

7

6

6

4

5

فارسي

دوم راهنمايي

نگاه به گذشته

6

7

5

6

4

5

 

سوم راهنمايي:

در مجموع تمام سوال ها براي تمام سطوح ترازي متعادل بوده است فقط علوم براي تراز 6000 يک واحد آسان و فارسي براي تراز 5000 يک واحد دشوار بوده است.

 

نام زيرگروه

گروه آزمايشي

نوع

6000

5500

5000

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

رياضي

سوم راهنمايي

نگاه به گذشته

7

7

6

6

5

4

علوم

سوم راهنمايي

نگاه به گذشته

8

7

6

6

5

5

فارسي

سوم راهنمايي

نگاه به گذشته

7

7

5

6

4

5

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

درس رياضي متعادل ، درس علوم براي تمام سطوح ترازي آسان و فارسي براي تمام سطوح ترازي دشوار بوده است.

 

نام زيرگروه

گروه آزمايشي

نوع

6000

5500

5000

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

چند از 10 اجرا

چند از 10 مصوب

رياضي

سوم راهنمايي تيزهوشان

نگاه به گذشته

7

6

5

5

4

4

علوم

سوم راهنمايي تيزهوشان

نگاه به گذشته

8

6

7

5

6

4

فارسي

سوم راهنمايي تيزهوشان

نگاه به گذشته

6

8

5

7

4

6

منبع :