تست حسابان تابع وارون، نمایی و لگاریتمی

فایل زیر تست حسابان از مباحث تابع وارون، توابع نمایی و لگاریتمی می‌باشد که برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 20 بهمن تهیه شده است.

تست حسابان تابع وارون، نمایی و لگاریتمی

یازدهمی های عزیز


فایل زیر تست حسابان همراه با پاسخنامه از مباحث تابع وارون، توابع نمایی و لگاریتمی می باشد که برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 20 بهمن تهیه شده است.


کانال یلزدهم ریاضی

علیرضا مصطفوی
ارسال شده توسط : علیرضا مصطفوی