کنکور 98

بازیابی یعنی بعد از یک بار مطالعه از خودتان امتحان بگیرید

این روش یکی از بهترین روش‌هایی است که باعث می‌شود هیچ گاه دچار فراموشی نشوید و مطالب در ذهنتان ماندگار شود.

بازیابی یعنی بعد از یک بار مطالعه از خودتان امتحان بگیرید

بازیابی یعنی بعد از یک بار مطالعه‌ی دقیق از خودتان امتحان بگیرید؛ یعنی بعد از یک بار مطالعه‌ی‌ دقیق یا همان مفهومی خواندن، به جای چند بار دوره کردن، آن را بازیابی کنید. این کار هم باعث مدیریت زمان می‌شود و هم در حافظه‌ی بلندمدت ثبت می‌شود. ازطرفی از فراموشی جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر بعد از مطالعه‌ی دقیق مبحث کتاب را ببندید و از خود آزمون بگیرید و مطلب را برای خود بازگو کنید. هم‌چنین نکات کلیدی را یادداشت کنید تا در حافظه‌تان تثبیت شود.

این روش یکی از بهترین روش‌هایی است که باعث می‌شود هیچ گاه دچار فراموشی نشوید و مطالب در ذهنتان ماندگار شود.