53 دانشگاه در بین موثرترین‌های دنیا

تعداد 53 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین‌های دنیا قرار گرفته اند

53 دانشگاه در بین موثرترین‌های دنیا

تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین های دنیا قرار گرفته اند و روند افزایش این موسسات نشان می دهد که پژوهش های جمهوری اسلامی ایران اثرگذاری بیشتری پیدا کرده اند.

بررسی اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) نشان می دهد تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین های دنیا قرار گرفته اند. 

دکتر علی گزنی یکی از بنیانگذاران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این آمار گفت: پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی به شناسائی و معرفی یک درصد از پراستنادترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا در رشته های مختلف علم می پردازد. این پایگاه، علم دنیا را به ۲۲ رشته موضوعی تقسیم کرده و در حال حاضر دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی کشور در ۱۶ رشته از این ۲۲ رشته موضوعی رتبه بندی شده اند.

وی گفت: تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین های دنیا قرار گرفته اند و روند افزایش این موسسات نشان می دهد که پژوهش های جمهوری اسلامی ایران اثرگذاری بیشتری پیدا کرده اند.

رتبه بندی ۱۶ رشته در دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی کشور

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، ایران، بقیه الله، تبریز، تهران، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، مشهد، جندی شاپور اهواز و همچنین بخش ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بین موسسات یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، امام خمینی (ره)، بوعلی سینا، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خلیج فارس، رازی، سمنان، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شیراز، فردوسی مشهد، کاشان، گیلان، مازندران، محقق اردبیلی، یاسوج و یزد در بین دانشگاه های جامع در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته اند.

گزنی درباره دانشگاه های صنعتی خاطرنشان کرد: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، صنعت نفت، صنعتی نوشیروانی بابل و علم و صنعت ایران در بین پراستنادترین دانشگاه های دنیا قرار گرفته اند.

وی گفت: در بین موسسات پژوهشی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، جهاد دانشگاهی و انستیتو پاستور ایران در میان برترین های دنیا قرار گرفته اند. دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور نیز در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.

در حال حاضر ۳۱ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در رشته موضوعی مهندسی رتبه بندی شده اند. بعد از مهندسی بیشترین تعداد متعلق به رشته های شیمی و پزشکی بالینی است که به ترتیب ۲۳ و ۲۱ دانشگاه/ موسسه کشور را شامل می شوند. بعد از این دو رشته، حوزه های علوم کشاورزی و مواد هر کدام با ۱۰ دانشگاه/ موسسه در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

۰.۹ درصد از دانشگاه ها/ موسسات یک درصد برتر دنیا متعلق به ایران است

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری درباره آمار دانشگاه ها و موسسات برتر گفت: در حال حاضر در پایگاه شاخص های اساسی علم تعداد ۵ هزار و ۷۰۱ دانشگاه/ موسسه یک درصد برتر معرفی شده اند که ۵۳ مورد از آنها مربوط به ایران است، بنابراین حدود ۰.۹ درصد از دانشگاه ها/ موسسات یک درصد برتر دنیا متعلق به ایران است.

سه رشته مهندسی، شیمی و علوم کشاورزی دارای بالاترین سهم

گزنی افزود: برحسب سهم دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور از کل دنیا، سه رشته مهندسی، شیمی و علوم کشاورزی از بالاترین سهم در مقایسه با سایر رشته های کشور برخوردارند. در این سه رشته به ترتیب ۲.۳ درصد، ۱.۹ درصد و ۱.۳ درصد از دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی برتر دنیا متعلق به ایران است.

تعداد دانشگاه ها/موسسات یک درصد برتر در رشته های موضوعی

رشته موضوعی ایران دنیا سهم کشور از کل دنیا

مهندسی۳۲۱۳۴۲۲.۳ درصد

شیمی ۲۳ ۱۱۹۴۱.۹ درصد

علوم کشاورزی۱۰۷۸۵۱.۳ درصد

علوم مواد ۱۰۸۱۳۱.۲ درصد

علوم رایانه۵۴۰۷۱.۲ درصد

دارو شناسی و سم شناسی۷۸۳۶۰.۸ درصد

ریاضیات۲۲۴۷۰.۸ درصد

فیزیک۴۷۱۲۰.۶ درصد

پزشکی بالینی۲۱۴۱۵۷۰.۵ درصد

علوم دامی و حیوانات۵۱۱۷۹۰.۴ درصد

زیست شناسی و زیست شیمی۴۹۸۶۰.۴ درصد

علوم اجتماعی۴۱۳۸۲۰.۳ درصد

محیط و بوم شناسی۲۸۷۷۰.۲ درصد

زمین شناسی۱۶۴۲۰.۲ درصد

ایمنی شناسی۱۷۰۵۰.۱ درصد

علوم اعصاب و رفتار۱۸۳۱۰.۱ درصد

تمامی رشته های موضوعی۵۲۵۷۰۱۰.۹ درصد

تعداد موسسات یک درصد برتر پراستناد کشور به تفکیک رشته های موضوعی

گزنی گفت: براساس پایگاه شاخص های اساسی علم و در میان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه علوم رایانه و ریاضیات موثرترین دانشگاه کشور است. به عنوان مثال این دانشگاه از نظر تعداد مقالات یک درصد برتر در رشته موضوعی ریاضیات رتبه ۶۵ دنیا را کسب کرده است. همچنین براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به مقالات، دانشگاه علم و صنعت نیز در میان برترین دانشگاه های کشور قرار دارد.

وی افزود: در رشته موضوعی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و پژوهشگاه دانش های بنیادی موثرتر از سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور ظاهر شده اند.

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: در رشته موضوعی علم مواد و مهندسی دانشگاه تهران و در علوم کشاورزی، دانشگاه تهران و تربیت مدرس موثرترین دانشگاه های کشور هستند.

وی افزود: در بین دانشگاه های وزارت بهداشت، در حوزه داروشناسی و سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشهد موثرترین های کشور هستند. در حوزه پزشکی بالینی، ایمنی شناسی، علوم اعصاب و رفتار نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران برترین دانشگاه کشور است.

آمار ۱۵۸ دانشگاه/ موسسه تحقیقاتی ایرانی نیز در حوزه رشته ها و تعداد مقالات یک درصد برتر نیز نشان می دهد که وضعیت استنادها، مدارک، نسبت استناد به مقاله و تعداد مقالات یک درصد برتر نسبت به گذشته بهتر شده است و این موضوع نشان از اثرگذاری بیشتر پژوهش در کشور است.

از نظر موضوعی نیز در رشته های ایمنی شناسی، پزشکی بالینی، دارو شناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشته ریاضیات دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته های زمین شناسی، زیست شناسی و زیست شیمی دانشگاه تهران، در رشته شیمی دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته های علوم اجتماعی، علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی تهران و در علوم دامی و حیوانات دانشگاه تهران دارای بالاترین رتبه هستند.

همچنین در بخش موضوعی در رشته علوم رایانه دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، در رشته علوم مواد دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته فیزیک دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته محیط و بوم شناسی دانشگاه تهران، در رشته مهندسی دانشگاه های آزاد اسلامی و در تمامی رشته های موضوعی دانشگاه های آزاد اسلامی بالاترین رتبه را کسب کرده اند.

53 دانشگاه در بین موثرترین‌های دنیا


منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24