تحلیل آزمون 2 دی - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 2 دی - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 2 دي سال چهارم

دانش‌آموزان عزيز، اين آزمون، آخرين آزمون در پروژه‌ي سوم است که به پيشروي تدريجي درس‌هاي پيش‌دانشگاهي و پايه پرداخته است. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي رفع نقاط ضعف خود، تسلط به مباحث پيش‌دانشگاهي و پايه را افزايش دهيد تا در پروژه‌ي بعدي که دوره‌ي کل مباحث نيم‌سال اول پيش‌دانشگاهي و درس‌هاي پايه است، موفق باشيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس‌هاي زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي 3 و عربي 3 دشوار و ساير درس‌ها متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 2 دي سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

6

7

6

5

6000

5

6

5

4

5500

4

5

4

3

5000

4

4

3

3

v درس ادبيات و زبان فارسي براي تمام رده‌هاي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

7

8

6

5

6000

6

6

4

3

5500

4

4

3

2

5000

3

3

2

1

 

v درس عربي براي تمام رده‌ها‌ي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي براي تمام رده‌ها‌ي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي رده‌ها‌ي ترازي 7000  و 6000 متعادل و براي رده‌ها‌ي ترازي 5500 و 5000 تقريباً متعادل بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 2 دي سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

36%

120

3

ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌ فارسي 3)

10

32%

4

5

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3)

10

24%

5

5

عربي 3

20

18%

8

3

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

49%

1184

3

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

38%

327

5

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

33%

193

4

زبان‌انگليسي

20

30%

107

3

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب «جمع‌بندي دروس عمومي و اختصاصي چهارم نيم‌سال اول» در آزمون 23 دي

زبان و ادبيات فارسي

دين و زندگي

زبان‌انگليسي

تعداد تست‌ها

80 تست

80 تست

80 تست

240 تست

 

منبع :