تحلیل آزمون 2 دی - سوم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 2 دی - سوم دبیرستان - دروس عمومی

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، آخرين آزمون در پروژه‌ي سوم است که به پيشروي تدريجي درس‌هاي نيم‌سال اول پرداخته است. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي رفع نقاط ضعف خود، تسلط به مباحث نيم‌سال اول را افزايش دهيد تا در آزمون‌هاي پروژه‌ي بعدي که کل مباحث نيم‌سال اول دوره خواهند شد، موفق باشيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون ميزان پاسخ‌گويي درس‌هاي عربي 3 و دين‌ و زندگي 3 دشوار و درس‌هاي ادبيات و زبان‌فارسي 3 و زبان‌انگليسي 3 متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 2 دي سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

4

v درس ادبيات و زبان فارسي براي رده‌هاي ترازي 7000 و 5000 متعادل و براي رده‌‌هاي ترازي 6000 و 5500 تقريباً متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

v درس عربي براي رده‌هاي ترازي 7000 و 6000 تقريباً متعادل و براي رده‌‌هاي ترازي 5500 و 5000 دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

v درس دين و زندگي براي تمام رده‌‌هاي ترازي  به‌جز رده‌ي ترازي 5500 متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 2 دي 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

v درس زبان‌انگليسي براي ترازهاي 7000 و 6000 متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 تقريباً متعادل بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 2 دي سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

41%

22

7

عربي 3

20

26%

23

5

دين و زندگي 3

20

38%

76

8

زبان‌انگليسي 3

20

45%

637

ـــ

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي در آزمون 23 دي

کتاب آبي ادبيات و زبان فارسي 3

(کد کتاب: 5013)

کتاب آبي عربي 3 

(کد کتاب: 5023)

کتاب آبي زبان‌انگليسي 3 

(کد کتاب: 5033)

مجموع تعداد تست‌ها به‌جز دين و زندگي 3

1-  سؤالات ادبيات فارسي: 1 تا 351

2- سؤالات زبان فارسي: 1 تا 316

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري کتاب آبي

5 تست

سؤالات: 1 تا 439

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري کتاب آبي

50 تست

1- سؤالات تأليفي:  1 تا 24 / 38 تا 94 / 162 تا 235 / 265 تا 345 / 402 تا 483 / 488 تا 553 /

 609 تا 662

2- سؤالات کنکور:  25 تا 37 / 95 تا 161/ 236 تا 264 / 346 تا 401 /  484 تا 487 / 554 تا 608

___

55 تست

 

 

منبع :