تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، دومين آزمون در پروژه‌ي سوم است که به جمع‌بندي درس‌هاي پيش‌دانشگاهي قبل از امتحانات نيم‌سال اول پرداخته است. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي تقويت نقاط ضعف خود تسلط به مباحث پيش‌دانشگاهي را افزايش دهيد و برنامه‌ريزي مناسب با توجه به نياز‌هاي آموزشي خود انجام دهيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس‌هاي ادبيات فارسي 2 و زبان فارسي 3، ادبيات و زبان فارسي 3، عربي 2 و دين وزندگي 3 دشوار و ساير درس‌ها متعادل ارزيابي مي شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 18 آذر سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

4

5500

4

5

4

3

5000

4

4

3

2

v درس ادبيات و زبان فارسي براي تراز 7000 تقريباً متعادل و براي ساير رده‌هاي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

7

8

6

5

6000

6

6

4

3

5500

4

4

3

2

5000

3

3

2

1

 

v درس عربي براي تمام رده‌ها‌ي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس دين و زندگي براي تراز 7000 متعادل، براي تراز‌ 6000 تقريباً متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي تراز 7000 متعادل، براي تراز‌ 6000 تقريباً متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 دشوار بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 18 آذر سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

20

42%

13

8

ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌ فارسي 3)

10

23%

40

4

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3)

10

26%

23

5

عربي 2

20

18%

18

4

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

47%

1005

6

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

35%

191

4

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

28%

95

4

زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي

20

33%

433

4

 

 


برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي «چهار درس در چهار کتاب» در آزمون 2 دي

زبان و ادبيات فارسي کنکور                      (کد کتاب: 5010)

زبان عربي کنکور             (کد کتاب: 5025

دين و زندگي کنکور                 (کد کتاب: 5005)

زبان‌انگليسي سال سوم و چهارم دبيرستان (کد کتاب: 5035)

تعداد  تست‌ها

1- ادبيات پيش‌دانشگاهي: 381 تا 568

2- ادبيات 2: 3358 تا 3486

3- ادبيات 3: 1699 تا 1867

4- زبان فارسي 3:

2550 تا 2670

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

170 تست

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

45 تست

1- دين و زندگي پيش‌دانشگاهي: 1406 تا 1449

2- دين و زندگي 2: 372 تا 462

3- دين و زندگي 3: 1009 تا 1110

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

55 تست

1- سؤالات تأليفي: 801 تا 888 / 994 تا 1004 / 2208 تا 2226 / 2235 تا 2275

2- سؤالات کنکور: 889 تا 993 / 2227 تا 2234 / 2276 تا 2338

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

90 تست

360

تست

 

منبع :

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی