تحلیل آزمون 4 آذر - چهارم دبیرستان- دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 4 آذر - چهارم دبیرستان- دروس عمومی

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، اولين آزمون در پروژه‌ي سوم است که با جمع‌بندي درس‌هاي پايه آغاز شد. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي تقويت نقاط ضعف خود تسلط به مباحث پايه را افزايش دهيد و براي آزمون بعدي خود که جمع‌بندي مباحث نيم‌سال اول تاکنون است، برنامه‌ريزي مناسب با نياز‌هاي آموزشي خود انجام دهيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون دروس عربي 2 و دين وزندگي پيش دانشگاهي دشوار و ساير دروس متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 4 آذر سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي ترازهاي 7000، 5500 و 5000 متعادل و براي تراز 6000 تقريباً متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

3

5500

4

4

3

2

5000

3

3

2

1

 

v درس عربي براي رده‌ي ترازي 7000 تقريباً متعادل و براي ساير رده‌هاي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس دين و زندگي براي ترازهاي 7000 متعادل، براي تراز‌هاي 6000 تقريباً متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي ترازهاي 7000 متعادل، براي تراز‌هاي 6000 تقريباً متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 دشوار بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 4 آذر سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

46%

209

1

ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌ فارسي 3)

20

39%

11

3

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3)

20

34%

3

4

عربي 2

20

17%

46

3

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

46%

507

5

دين و زندگي

2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

32%

128

6

دين و زندگي

3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

38%

141

6

زبان‌انگليسي

20

30%

456

2

 


منبع :