تحلیل آزمون 4 آذر - سوم دبیرستان دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 4 آذر - سوم دبیرستان دروس عمومی

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 4 آذر سال سوم

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، اولين آزمون در پروژه‌ي سوم است که با پيشروي تدريجي درس‌هاي نيم‌سال اول ادامه مي‌يابد. اميدواريم جداول آماري زير شما را در جهت برنامه‌ريزي صحيح براي آزمون بعدي خود که جمع‌بندي مباحث نيم‌سال اول تاکنون، قبل از امتحانات مدرسه است، ياري نمايد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس عربي 3 دشوار و ساير دروس متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 4 آذر سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

6

7

6

8

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي تراز 7000 کمي ساده و براي ساير رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

v درس عربي براي ترازهاي 7000 و 6000 تقريباً متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي براي تراز 7000 کمي ساده و براي ساير رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 4 آذر 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

 

v درس زبان‌انگليسي براي ترازهاي 7000 و 6000 متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 تقريباً متعادل بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 20 آبان سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

47%

29

4

عربي 3

20

22%

10

7

دين و زندگي 3

20

43%

68

7

زبان‌انگليسي 3

20

47%

164

4

 

 

منبع :