بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 20 آبان سال چهارم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 20 آبان سال چهارم


دانش‌آموزان عزيز،

در آزمون 20 آبان، علاوه بر پيشروي تدريجي درس‌هاي پايه و درس عربي 2، مباحث نيم‌سال اول سال چهارم علاوه بر پيشروي به ميزان يک هشتم دوره‌ي دو هشتم قبلي را نيز در بر گرفته بود، انجام اين دوره با امتحانات مستمر مدارس شما مقارن شده است. در اين آزمون صرفاً مباحث پيش دانشگاهي و در آزمون 4 آذر مباحث پايه دوره مي‌شوند در آزمون‌هاي کانون دوره‌ها از منطق تعادل پيروي مي‌کنند تا حجم کاري دانش‌آموزان به‌صورت بي‌رويه افزايش پيدا نکند. در نظر داشته باشيد که آزمون بعدي فرصت خوبي براي مرور و جمع‌بندي مطالب پايه است تا شما با خيالي آسوده به مطالعه‌ي مباحث بعدي بپردازيد. اميدواريم جداول آماري زير در اين مسير شما را همراهي کند. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس ادبيات و زبان‌فارسي 3 دشوار، دين و زندگي پيش‌دانشگاهي و دين و زندگي 2 آسان و ساير درس‌ها متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 20 آبان سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

3

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي ترازهاي 7000 و 6000 متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

7

8

6

7

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

1

 

v درس عربي براي رده‌ي ترازي 7000 متعادل و براي ساير رده‌هاي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

 

v درس دين و زندگي براي کليه‌ي رده‌‌هاي ترازي کمي ساده بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس زبان‌انگليسي براي کليه‌ي رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 20 آبان سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

20

43%

42

8

ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌ فارسي 3)

10

34%

71

4

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3)

10

31%

18

4

عربي 2

20

19%

33

4

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

52%

1160

4

دين و زندگي

2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

47%

566

4

دين و زندگي

3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

40%

563

3

زبان‌انگليسي

20

33%

228

2

 

منبع :