بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 20 آبان سال سوم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 20 آبان سال سوم

دانش‌آموزان عزيز،

در اين آزمون با توجه به اين‌که در مقطع زماني قبل از امتحانات مستمر اول مدارس هستيم، مباحث آزمون‌هاي گذشته را دوره کرده‌ايم. آزمون بعدي علاوه بر پيشروي به ميزان يک هشتم دوره‌ي يک هشتم مباحث قبلي را نيز شامل مي‌شود. اميدواريم جداول آماري زير در اين مسير شما را همراهي کند. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس‌هاي عربي و دين و زندگي دشوار و درس‌هاي ادبيات و زبان‌فارسي و زبان‌انگليسي متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 20 آبان سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي کليه‌ي رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

v درس عربي براي کليه‌ي رده‌هاي ترازي کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي براي کليه‌ي رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 20 آبان 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس زبان‌انگليسي براي ترازهاي 7000 و 6000 کمي دشوار و براي ترازهاي 5500 و 5000 متعادل بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 20 آبان سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

44%

20

7

عربي 3

10

25%

47

5

دين و زندگي 3

20

41%

69

10

زبان‌انگليسي 3

20

43%

284

2

 

منبع :