بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 6 آبان سال چهارم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 6 آبان سال چهارم

دانش‌آموزان عزيز، دانش‌آموزان عزيز، اکنون که در دومين آزمون پروژه‌ي دوم هستيد بهترين فرصت براي هدف‌گذاري با استفاده از سيستم دهدهي است. اميدواريم جدول‌هاي زير در اين زمينه شما را ياري دهند. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون سطح دشواري همه‌ي سؤالات عمومي متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 6 آبان سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي ترازهاي 5500 و 5000 متعادل  و براي ترازهاي 7000 و 6000 کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

7

8

6

7

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

v درس عربي براي رده‌ي ترازي 7000 متعادل و براي ساير رده‌هاي ترازي کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

 

v درس دين و زندگي براي رده‌ي ترازي 7000 و 6000 متعادل و براي رده‌ي ترازي 5500 و 5000 کمي ساده بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي رده‌ي ترازي 7000 متعادل و براي ساير رده‌هاي ترازي کمي دشوار بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 6 آبان سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

43%

103

5

ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌ فارسي 3)

10

42%

321

7

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3)

10

33%

10

5

عربي 2

20

23%

64

4

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

53%

459

4

دين و زندگي

2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

45%

572

7

دين و زندگي

3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

48%

758

2

زبان‌انگليسي

20

30%

185

2

 

منبع :