بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 6 آبان سال سوم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 6 آبان سال سوم

دانش‌آموزان عزيز، اکنون که در دومين آزمون پروژه‌ي دوم هستيد بهترين فرصت براي هدف‌گذاري با استفاده از سيستم دهدهي است. اميدواريم جدول‌هاي زير در اين زمينه شما را ياري دهند. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون دين و زندگي کمي دشوار ولي سايد درس‌ها متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 6 آبان سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

v درس عربي براي تمام رده‌هاي ترازي کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس دين و زندگي براي رده‌ي ترازي 7000 متعادل و براي ساير رده‌هاي ترازي کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 6 آبان 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس زبان‌انگليسي براي کليه‌ي ترازها متعادل بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 6 آبان سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

43%

11

6

عربي 3

20

29%

4

10

دين و زندگي 3

10

38%

135

4

زبان‌انگليسي 3

20

43%

387

4

منبع :