بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 22 مهر سال چهارم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 22 مهر سال چهارم

دانش‌آموزان عزيز،اکنون که اولين آزمون پروژه‌ي 2 (آغاز نيم‌سال اول) برگزار گرديده است، اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير وضعيت خود را با ساير دانش‌آموزان مورد مقايسه قرار دهيد و هم‌چنين براي خود هدف‌گذاري داشته باشيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: همه‌ي درس‌ها از سطح دشواري متعادل برخوردار مي‌باشد و تنها درس زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي آسان و درس دين و زندگي 2 دشوار ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 22 مهر سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 22 مهر 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 22 مهر 90

7000

7

8

6

7

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

v درس عربي براي رده‌هاي 5500و 5000 کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 22 مهر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 22 مهر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

 

v درس زبان‌انگليسي براي رده‌هاي 5500و 5000 کمي دشوار بوده است.

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 22 مهر سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

54%

1099

3

ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌ فارسي 3)

10

41%

56

6

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3)

10

34%

25

5

عربي 1

20

23%

46

3

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

51%

532

5

دين و زندگي

2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

35%

111

5

دين و زندگي

3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

44%

334

6

زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي

20

32%

281

1

 

منبع :